Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | LỊCH CÔNG TÁC
 
Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014
 

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”


 

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 07 năm 2014
 

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố (Khoá X).

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) .

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ theo Thông báo số 330-TB/VPTU, ngày 29/4/2014 của Văn phòng Tỉnh uỷ.


 

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 06 năm 2014
 

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng đầu năm 2014 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ theo Thông báo số 330-TB/TU, ngày 29/4/2014 của Văn phòng Tỉnh uỷ.


 

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 05 năm 2014
 

I- Những nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô và dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm. Theo dõi, xử lý tình hình xâm thực biển.

- Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm trên địa bàn.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ theo Thông báo số 330-TB/TU, ngày 29/4/2014 của Văn phòng Tỉnh uỷ.


 

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 03 năm 2014
 

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 theo Kết luận số 546-KL/TU, ngày 16/12/2013 của Thành uỷ và Nghị quyết của HĐND thành phố.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô và dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để khởi công sân bay Phan Thiết, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ IA, cầu, đường Hùng Vương và hai bên đường 706B.

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu quý I/2014.

- Tập trung chỉ đạo lập lại trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.


 

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 02 năm 2014
 

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2014 theo Kết luận số 546-KL/TU, ngày 16/12/2013 của Thành uỷ và Nghị quyết của HĐND thành phố.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô và dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để khởi công sân bay Phan Thiết và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ IA.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu quý I/2014.

- Tập trung chỉ đạo lập lại trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

- Tập trung chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2014.


 

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 01 và hoạt động mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014
 

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2014 theo Kết luận số 546-KL/TU, ngày 16/12/2013 của Thành uỷ và Nghị quyết của HĐND thành phố.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

- Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để khởi công sân bay Phan Thiết và mở rộng Quốc lộ IA.

- Triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (Khoá XI).


 

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 04 năm 2014
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô và dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm. Theo dõi, xử lý tình hình xâm thực biển.

- Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm trên địa bàn.

- Tiếp tục chỉ đạo lập lại trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

- Chỉ đạo tăng cường đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là các ngày lễ trong tháng 4/2014.


 


Android APK