Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
 

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:


 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Thành ủy Phan Thiết
 

Ngày 11/7/2014, Phó Bí thư Thành uỷ - Đặng Văn Định ký Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Thành ủy Phan Thiết


 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Thành ủy Phan Thiết
 

Ngày 11/7/2014, Phó Bí thư Thành uỷ - Đặng Văn Định ký Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Thành ủy Phan Thiết


 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Phan Thiết
 

Ngày 11/7/2014, Phó Bí thư Thành uỷ - Đặng Văn Định ký Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Phan Thiết


 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết
 

Ngày 02/7/2014, Phó Bí thư Thành uỷ - Đặng Văn Định ký Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết


 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết
 

Ngày 02/7/2014, Phó Bí thư Thành uỷ - Đặng Văn Định ký Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết


 

Quyết định về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ thành phố Phan Thiết.
 

Ngày 17/5/2011, Phó Bí thư Thành uỷ - Đỗ Ngọc Điệp ký Quyết định về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ thành phố Phan Thiết.


 

Quyết định về việc ban hành Quy chế về nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường trực Thành ủy Phan Thiết khoá X (nhiệm kỳ 2010 - 2015)
 

Ngày 10/12/2010, Bí thư Thành uỷ Phan Thiết - Châu Minh Sơn ký Quyết định số 158-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế về nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường trực Thành ủy Phan Thiết khoá X (nhiệm kỳ 2010 - 2015).


 

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Thiết khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015)
 

Ngày 19/7/2013, Bí thư Thành uỷ Phan Thiết - Châu Minh Sơn ký Quyết định số 1344-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Thiết khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015)


 

Sau 12 năm Phan Thiết xây dựng và phát triển đô thị (từ năm 1999 đến năm 2011)
 

Sau 12 năm Phan Thiết xây dựng và phát triển đô thị (từ năm 1999 đến năm 2011)


 


Android APK