Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy

Ngày 18/10/2017, Thành ủy Phan Thiết tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10), 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10), 69 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10), 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01-8) và 87 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10). Dự buổi sinh hoạt kỷ niệm có các đồng chí là Thường trực Thành ủy; cán bộ, đảng viên, công chức các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy.


TIN HOẠT ĐỘNG

Sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy

Ngày 18/10/2017, Thành ủy Phan Thiết tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10), 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10), 69 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10), 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01-8) và 87 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10). Dự buổi sinh hoạt kỷ niệm có các đồng chí là Thường trực Thành ủy; cán bộ, đảng viên, công chức các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK