Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Phan Thiết: Nhiều mục tiêu, giải pháp đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của thành phố trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực.


TIN HOẠT ĐỘNG

Phan Thiết: Nhiều mục tiêu, giải pháp đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của thành phố trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK