Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Quý I/2017 vận động 381.920.000 đồng quĩ khuyến học, tiếp bước cho em đến trường

Quý I/2017 mặt dù là thời gian trước, trong và sau tết cổ truyền của dân tộc, nhưng Hội khuyến học đã có nhiều cố gắng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương; đặc biệt là tập trung vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm tặng quà cho các gia đình học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giúp cho các em có điều kiện cùng vui xuân, đón tết và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, nhờ đó trong quí các cấp hội đã vận động được: 381.920.000 đồng; qua đó đã trao: Học bổng TBCEDT: 152 suất với số tiền: 138.000.000 đồng. Hỗ trợ học sinh nghèo: 665 suất với số tiền: 219.264.000 đồng. Khen thưởng học sinh: 700 suất với số tiền: 67.090.000 đồng. Chi sửa chữa trường lớp: 23.000.000 đồng. 


TIN HOẠT ĐỘNG

Quý I/2017 vận động 381.920.000 đồng quĩ khuyến học, tiếp bước cho em đến trường

Quý I/2017 mặt dù là thời gian trước, trong và sau tết cổ truyền của dân tộc, nhưng Hội khuyến học đã có nhiều cố gắng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương; đặc biệt là tập trung vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm tặng quà cho các gia đình học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giúp cho các em có điều kiện cùng vui xuân, đón tết và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, nhờ đó trong quí các cấp hội đã vận động được: 381.920.000 đồng; qua đó đã trao: Học bổng TBCEDT: 152 suất với số tiền: 138.000.000 đồng. Hỗ trợ học sinh nghèo: 665 suất với số tiền: 219.264.000 đồng. Khen thưởng học sinh: 700 suất với số tiền: 67.090.000 đồng. Chi sửa chữa trường lớp: 23.000.000 đồng. 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK