Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Thường trực Thành uỷ Phan Thiết: “Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm”

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và Dân vận năm 2017; chiều ngày 10/02/2017, Thường trực Thành uỷ đã tổ chức họp Bí thư Đảng uỷ các phường, xã cùng với lãnh đạo các phòng, ban chức năng của thành phố và các ban xây dựng Đảng Thành uỷ, nhằm cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm.


TIN HOẠT ĐỘNG

Thường trực Thành uỷ Phan Thiết: “Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm”

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và Dân vận năm 2017; chiều ngày 10/02/2017, Thường trực Thành uỷ đã tổ chức họp Bí thư Đảng uỷ các phường, xã cùng với lãnh đạo các phòng, ban chức năng của thành phố và các ban xây dựng Đảng Thành uỷ, nhằm cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”