Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Phan thiết: 6 tháng đầu năm 2018 vận động trên 3 tỷ đồng “Tiếp bước cho em đến trường”.

6 tháng đầu năm 2018, Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã có nhiều cố gắng chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi; hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn...Nhờ đó tổng quỹ vận động 6 tháng năm 2018 là: 5.731.349.000 đồng. 


GIỚI THIỆU

Phát huy vai trò gương mẫu của người cao tuổi trong công tác xây dựng Đảng

Không chỉ là những bậc ông bà, cha mẹ mẫu mực mà vai trò gương mẫu của người cao tuổi còn đảm đương các vị trí công tác ở địa bàn dân cư, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 

TIN HOẠT ĐỘNG

Phan thiết: 6 tháng đầu năm 2018 vận động trên 3 tỷ đồng “Tiếp bước cho em đến trường”.

6 tháng đầu năm 2018, Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã có nhiều cố gắng chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi; hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn...Nhờ đó tổng quỹ vận động 6 tháng năm 2018 là: 5.731.349.000 đồng. 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK