Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
HỘI PHỤ NỮ | TIN MỚI NHẤT

HỘI LHPN TỈNH BÌNH THUẬN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, MA TÚY VÀ MUA BÁN NGƯỜI

Năm 2016, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng chống mua bán người gắn triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và các phong trào thi đua của Hội. Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần làm giảm sự gia tăng và từng bước đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, vị thành niên.


GIỚI THIỆU

CHI BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THỰC HIỆN VƯỢT CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 31/12/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng  năm 2016. Chi bộ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thể hóa Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy giao chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra.

TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI LHPN TỈNH BÌNH THUẬN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, MA TÚY VÀ MUA BÁN NGƯỜI

Năm 2016, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng chống mua bán người gắn triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và các phong trào thi đua của Hội. Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần làm giảm sự gia tăng và từng bước đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, vị thành niên.Android APK