Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Thông báo kết quả xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng năm 2018
 

THÔNG BÁO

kết quả xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên

 và tổ chức đảng năm 2018

-----


 

Kế hoạch tổ chức Giải Quần vợt Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần III năm 2018
 

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 06/02/2018 về tổ chức các hoạt động thi đua năm 2018 trong cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch tổ chức giải Quần vợt Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần III năm 2018 như sau:


 

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XIII) “thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận”
 

Thực hiện Chương trình hành động số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XIII) về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch thực hiện như sau: 


 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2021 như sau:


 

File sách: Những điển hình tiên tiến tỉnh Bình Thuận (2010 - 2015) do Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành
 

Tập sách “Những điển hình tiên tiến  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2014)”


 

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý I năm 2016
 

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU, ngày 11/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý I năm 2016; Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:


 

Hướng dẫn tổ chức phổ biến các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
 

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, ngày 29/12/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tổ chức phổ biến các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện như sau:


 

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và việc đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” năm 2016
 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 03/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU, ngày 29/12/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc bổ sung “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” năm 2016; Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:


 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng năm 2015
 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015; Công văn số 15-CV/BTCTU ngày 22/10/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2015; ngày 13/11/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 09 - KH/ĐUK để triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng năm 2015 trong toàn Đảng bộ. Theo đó, đối tượng và nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015 ở cơ sở thực hiện như năm 2014, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:


 

Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thức VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Đại hội đại biểu khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31/7/2015 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 286 đại biểu đại diện cho hơn 2.600 đảng viên sinh hoạt tại 54  cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành 04 nhiệm vụ chủ yếu sau:


 

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân
 

Thực hiện Hướng dẫn số 148-HD/BTGTU, ngày 09/9/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân; 


 

Hướng dẫn tổ chức quán triệt Chương trình hành động số 35-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 

Căn cứ Hướng dẫn số 149-HD/BTGTU, ngày 14/9/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, quán triệt Chương trình hành động số 35-NQ/TU, ngày 23/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Kết luận số 103-KL/TW, ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) “về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối hướng dẫn thực hiện như sau: 


 

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
 

Thực hiện Hướng dẫn số 145-HD/BTGTU, ngày 10/8/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1068/KH-HĐND, ngày 31/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Ban Tuyên - Dân vận Đảng ủy Khối hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) như sau:


 

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2015 của Đảng ủy Khối
 

Thực hiện Chương trình hành động số 31-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2015 như sau:


 

Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu bền vững
 

Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu bền vững và hội nhập quốc tế


 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 23
 

Sáng ngày 30/3/2015 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 23. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí thành viên UBKT của Đảng ủy.


 


Android APK