Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Chương trình công tác tháng 8 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 8 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
 


 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 7 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận.


 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 6 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận.


 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 5 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp


 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp


 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận


 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2016
 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận.


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2015
 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2015 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (định dạng DOC)
 


 


Android APK