Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | GIỚI THIỆU
 
Danh sách công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Danh sách công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận


 

Danh sách tài khoản hộp thư điện tử công vụ Trường Chính trị Bình Thuận
 

Danh sách tài khoản hộp thư điện tử công vụ Trường Chính trị Bình Thuận


 

Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (1962-2012)
 

Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (1962-2012)


 

Quy định số 18-QĐi/TU của Tỉnh ủy Bình Thuận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh


 


Android APK