Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Học tập và làm theo tác phong khoa học trong phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách của Người thể hiện ở mọi lĩnh vực, bao gồm phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt … đó không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ hôm nay và mai sau.


GIỚI THIỆU

Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong lĩnh vực du lịch

Phát triển du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỉnh Bình Thuận có thế mạnh phát triển du lịch, tiềm năng du lịch rất lớn, đặc biệt là du lịch biển đảo. Tuy nhiên trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế thì ngành Du lịch tỉnh Bình Thuận đang đứng trước những thách thức to lớn, đòi hỏi phải có sự đổi mới, hoàn thiện, phải tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước để ngành Du lịch Bình Thuận thực sự trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”. 

TIN HOẠT ĐỘNG

Học tập và làm theo tác phong khoa học trong phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách của Người thể hiện ở mọi lĩnh vực, bao gồm phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt … đó không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ hôm nay và mai sau.