Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2018
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU
 
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác các đơn vị thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 

Ngày 26/7/2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác các đơn vị Ban Nội chính.


 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 

Ngày 27/6/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 945-QĐ/TU, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 

Quyết định về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy
 

Ngày 27/6/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 944-QĐ/TU, quyết định về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 


Android APK