Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Một số kết quả hoạt động quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 trong công tác cải cách tư pháp tỉnh Bình Thuận

Trong quý III năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 13/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017.


TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả hoạt động quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 trong công tác cải cách tư pháp tỉnh Bình Thuận

Trong quý III năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 13/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017.Android APK