Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Tài liệu sinh hoạt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10/1930-15/10/2018)
 

Tài liệu sinh hoạt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10/1930-15/10/2018)


 

Tài liệu sinh hoạt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.
 

Tài liệu sinh hoạt kỷ niệm 86 năm (15/10/1930 - 15/10/2016) Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.


 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2015)
 

Đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân truy cập để xem và tải tài liệu tuyên truyền


 

Để góp phần đưa Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận vào cuộc sống
 

Vấn đề quan trọng nhất là các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện đúng, có kết quả và nhất là giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm mà Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động số 20 của Tỉnh ủy đề cập.
 


Android APK