Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2017
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU
 
Triển khai Kế hoạch tổ chức vận động quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017.
 

Năm 2017 phấn đấu vận động đạt 1,8 tỷ đồng


 

Quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác tôn giáo
 

Giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân


 

Hàm Tân chăm lo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 

Tạo điều kiện cho đồng bào phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống


 

Sơ đồ tổ chức bộ máy cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy
 

Sơ đồ tổ chức bộ máy cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy


 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy
 

Ngày 15/7/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Quy định số 1364- QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận.


 

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy
 

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân vận chính quyền
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân vận chính quyền
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Đoàn thể
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Đoàn thể
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ của phòng Dân tộc - Tôn giáo
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ của phòng Dân tộc - Tôn giáo
 


Android APK