Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU
 
Sơ đồ tổ chức bộ máy cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy
 

Sơ đồ tổ chức bộ máy cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy


 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy
 

Ngày 15/7/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Quy định số 1364- QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận.


 

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy
 

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân vận chính quyền
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân vận chính quyền
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Đoàn thể
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Đoàn thể
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ của phòng Dân tộc - Tôn giáo
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ của phòng Dân tộc - Tôn giáo
 


Android APK