Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14 -NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 11/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.
Android APK