Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và phải tổ chức quán triệt sâu kỹ, thường xuyên.

 
Android APK