Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Quyết định số 232 -QĐ/UBKTTU, ngày 20/4/2018
 

QUYẾT ĐỊNH

ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và kỷ luật đảng

của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy


 

Quyết định số 218 -QĐ/UBKTTU, ngày 26/3/2018
 

QUYẾT ĐỊNH

ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ

về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng


 

Quyết định số 217 -QĐ/UBKTTU, ngày 26/3/2018
 

QUYẾT ĐỊNH

ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ

về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng


 

Đề cương giới thiệu Quy đỊnh 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
 

Nội dung trình bày gồm 02 phần: - Phần thứ nhất: mục đích, ý nghĩa, căn cứ ban hành quy định; bố cục quy định. - Phần thứ hai: nội dung quy định.
 


Android APK