Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
UBKT Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận
 

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 

UBKT Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
 

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai thông báo giải quyết tố cáo đảng viên
 

Thực hiện quy định về giải quyết tố cáo trong Đảng đối với đảng viên, ngày 01/12/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai Thông báo số 136-TB/UBKTTU, ngày 22/11/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết luận giải quyết tố cáo đối với một đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý vi phạm Chỉ thị 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 


 

Kết quả kiểm tra tài chính đối với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết, mốc thời gian kiểm tra năm 2016. 


 

Kết quả kiểm tra tài chính đối với Đảng ủy phường Đức Long thuộc Đảng bộ huyện thành phố Phan Thiết
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy phường Đức Long thuộc Đảng bộ thành phố Phan Thiết, mốc thời gian kiểm tra năm 2016. 


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề tại Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh
 

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát đối với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề tại Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh
 

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát đối với Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 

MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) QUA CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
 

Thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 30/10/2016, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện đạt được một số kết quả bước đầu.  


 

Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quyết định kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên
 

Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày10/11/2017, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai quyết định kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trong việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra việc oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án “bà Lê Thị Bông”.


 

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ triển khai Quyết định giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; vừa qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận.


 

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ triển khai Quyết định giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; vừa qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.


 

KẾT QUẢ KỲ HỌP LẦN THỨ 18 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY (KHÓA XIII)
 

Ngày 24-25/10/2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khoá XIII) đã họp kỳ thứ 18. Đồng chí Phan Văn Đăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét và thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên, kết quả cụ thể như sau:


 

Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị để Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua kết quả giám sát
 

Thực hiện quy trình, kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ngày 06 tháng 11 năm 2017, Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy để nghe Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua kết quả giám sát đối với Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


 

Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị để Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua kết quả giám sát
 

Thực hiện quy trình, kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ngày 03 tháng 11 năm 2017, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy để nghe Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua kết quả giám sát đối với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh, mốc thời gian kiểm tra năm 2016.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, ngày 23/8/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, mốc thời gian kiểm tra năm 2016.


 

Công đoàn cơ sở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục thiên tai bão lũ
 

Thực hiện Công văn số 107/CĐVC, ngày 06/10/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh về vận động ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.


 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
 

Thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; xuất phát từ nguyên tắc tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh của Đảng. Sự thể hiện dân chủ đó bao gồm những nội dung cơ bản, đầy đủ trong quy trình hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, cùng với tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên khi tổ chức thực hiện những nội dung có liên quan.


 

12345678910...

Android APK