Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2018
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH XEM XÉT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN
 

Thực hiện Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên, ngày 27/6/2018, đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch xem xét, thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh, Tổ kiểm tra gồm 03 đồng chí do đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Phòng Nghiệp vụ I làm Tổ trưởng.


 

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 2015-2020
 

Ngày 28/6/2018, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Duy Quý, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


 

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 2015-2020
 

Ngày 28/6/2018, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Duy Quý, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


 

Kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy La Gi
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 đối với Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy La Gi.


 

Một số kết quả qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Tánh Linh
 

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Tánh Linh, qua kiểm tra đã đánh giá:


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Linh
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Linh.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ XIII (2015-2020) họp kỳ 26
 

Ngày 28/6/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ XIII (2015-2020) họp kỳ thứ 26. Tham dự, có 10/10 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các Tổ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.


 

Một số kết quả qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
 

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, qua kiểm tra đã đánh giá:


 

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, trong 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng.


 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc tỉnh
 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, cụ thể:


 

Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm năm 2018 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 02/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và Kế hoạch số 04-KH/KTĐ6, ngày 07/3/2018 của Khối Thi đua 6 về tổ chức các hoạt động thi đua của Khối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã triển khai, thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Đồng thời, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình và Đảng ủy thị trấn Chợ Lầu, thuộc Đảng bộ huyện Bắc Bình
 

Nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc bình trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; qua đó, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tăng cường hiệu quả sử dụng tài chính, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, phát hiện bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời.


 

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quý
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quý.


 

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý.


 

Thông báo về kỳ họp 25 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIII)
 

Ngày 30/5/2018, tại phòng họp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận (khoá XIII) đã họp kỳ thứ 25. Đồng chí Phan Văn Đăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì hội nghị.


 

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phổ biến nhanh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 28/05/2018, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp phổ biến nhanh Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 18/22 đảng viên và 02/02 quần chúng. Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo viên của tỉnh trực tiếp truyền đạt.


 

Kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
 

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Tô Văn Ba, đảng viên Chi bộ Công ty TNHH Sơn Trang thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư huyện Đức Linh), về việc làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Đức Linh cấp giấy CNQSD đất, diện tích 15.110m2 có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Công bố Quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo Hội Đông y tỉnh
 

Vừa qua, tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận; đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ kiểm tra đã công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với hai đồng chí lãnh đạo Hội Đông y tỉnh, cụ thể: 


 

CHI BỘ ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TỬ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 

Vừa qua, Chi bộ Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức buổi sinh chuyên đề quý II, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí chi ủy viên, lãnh đạo cơ quan, đảng viên chi bộ và quần chúng trong cơ quan.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016, năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm ThuậnNam.
 

Nhằm giúp tổ chức đảng cấp dưới phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; bảo đảm cho việc thi hành kỷ luật trong Đảng đúng phương hướng, phương châm, thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật đảng. Căn cứ Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, ngày 07/5/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam; mốc thời gian kiểm tra năm 2016, năm 2017.


 

12345678910...

Android APK