Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 

Chiều ngày 25/12/2018, tại phòng họp cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Trần Văn Vũ với sự tham dự của các đồng chí đảng viên trong chi bộ.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Quy chế hoạt động của phòng Tổng hợp cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
 

Căn cứ Quy định số 05-QĐi/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Quyết định số 278-QĐ/UBKTTU, ngày 28/9/2018 về thành lập Phòng Tổng hợp thuộc cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; ngày 26/12/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế hoạt động quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tổng hợp cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.


 

Cấp ủy các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng năm 2018
 

Trong năm qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.  


 

SUY NGHĨ VỀ PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI CÁN BỘ KIỂM TRA
 

Từ khi ra đời, Đảng ta luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo mà không có kiểm tra, giám sát coi như không có lãnh đạo. Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang đứng trước những thuận lợi và thời cơ lớn nhưng đồng thời cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tình hình trên đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng càng phải bám sát và thực hiện thắng lợi cả nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng và nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.


 

Một số kết quả qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”
 

Ngay sau Hội nghị Trung ương 5 (khóa X), về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để phổ biến nhanh nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X); Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và thảo luận dự thảo các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, trong đó có Nghị quyết số 14-NQ/TW về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho hơn 500 cán bộ chủ chốt nguyên chức và đương chức của tỉnh.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên
 

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, gồm: Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy và đồng chí Bí thưu Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương. Nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc phối hợp lãnh đạo, tham gia công tác tổ chức, cán bộ từ năm 2015 đến nay.


 

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
 

Năm 2018, cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan; tổ chức học tập, quán triệt các văn bản về quy chế dân chủ được quan tâm triển khai gắn kết phát động phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong cơ quan, phòng nghiệp vụ, phòng Tổng hợp; thủ trưởng cơ quan, Chi uỷ chi bộ và BCH Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ triển khai tất cả các hoạt động của cơ quan theo quy chế dân chủ đã đề ra.


 

UBKT Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Bình Thuận.
 

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Bình Thuận trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng
 

Ngày 24/11/2018, tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng cho Ủy ban Kiểm tra các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trong tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lưu Đình Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và hơn 80 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc cùng cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


 

UBKT Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
 

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.


 

UBKT Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh
 

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy Bưu điện tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 

CHI BỘ ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2018, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TỬ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 

Ngày 14/11/2018, Chi bộ Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức buổi sinh chuyên đề quý IV năm 2018, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Nâng cao chất lượng Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ". Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí chi ủy viên, lãnh đạo cơ quan và toàn thể đảng viên trong chi bộ cơ quan.


 

Chi bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
 

Thực hiện Quyết định số 1947-QĐ/ĐUK và Quyết định số 1948-QĐ/ĐUK, ngày 27/9/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về kết nạp đảng viên. Ngày 31/10/2018, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú Phan Thị Quỳnh và Nguyễn Trần Khánh Vi.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
 

Ngày 31/10/2018, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 51-CTr/TU và 52-CTr/TU; Kế hoạch số 108-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) do đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo và quán triệt các nội dung trên tại Hội nghị; thành phần tham dự gồm toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


 

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra trực thuộc
 

Trong tháng 10/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh. Tiếp tục kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức Đảng; giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức và 02 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 11 tổ chức đảng, 11 đảng viên; tiến hành xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 02 đảng viên; tiếp nhận và xử lý 19 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 03 đơn tố cáo, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 03 đơn, lưu 04 đơn, đang tham mưu xử lý 09 đơn.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành giám sát đối với Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 

Thực hiện Kế hoạch, Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ngày 25/10/2018, Tổ giám sát số 288 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Theo đó, Tổ giám sát đã làm việc tại chi bộ, trực tiếp xem xét các tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và đồng chí bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.    


 

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng
 

Chiều ngày 16/10/2018, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Tham dự buổi Họp mặt có các đồng chí: đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực, nguyên Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị phối hợp; đồng chí Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy qua các thời kỳ; thường trực cấp ủy, UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Liên minh Hợp tác xã
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ngày 09 tháng 10 năm 2018, tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ giám sát đã triển khai Quyết định số 289-QĐ/UBKTTU, ngày 05/10/2018 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Liên minh Hợp tác xã và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Liên minh Hợp tác xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 

Nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; qua đó, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Đồng thời, phát hiện bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Hội Nông dân tỉnh
 

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ giám sát đã triển khai Quyết định số 287-QĐ/UBKTTU, ngày 03/10/2018 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Bí thư Chi bộ Hội Nông dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 

12345678910...

Android APK