Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | GIỚI THIỆU
 
Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2018
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, cụ thể:


 

Giới thiệu Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ


 


Android APK