Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Kết quả kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Ngày 29/3/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành các Thông báo kết luận số 73,74,75-TB/UBKTTU, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: 


GIỚI THIỆU

Giới thiệu Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

  TIN HOẠT ĐỘNG

  Kết quả kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

  Ngày 29/3/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành các Thông báo kết luận số 73,74,75-TB/UBKTTU, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: 

  VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

  Đề cương giới thiệu Quy đỊnh 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

  Nội dung trình bày gồm 02 phần: - Phần thứ nhất: mục đích, ý nghĩa, căn cứ ban hành quy định; bố cục quy định. - Phần thứ hai: nội dung quy định.   Android APK