Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2017
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp năm 2016

Năm 2016, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng gặp nhiều khó khăn. Song cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 đạt kết quả khá toàn diện. Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt đầy đủ, kịp thời, cụ thể hóa, ban hành và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát được chủ động, nội dung bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú ý kiểm tra, giám sát trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


GIỚI THIỆU

Giới thiệu Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

  TIN HOẠT ĐỘNG

  Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp năm 2016

  Năm 2016, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng gặp nhiều khó khăn. Song cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 đạt kết quả khá toàn diện. Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt đầy đủ, kịp thời, cụ thể hóa, ban hành và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát được chủ động, nội dung bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú ý kiểm tra, giám sát trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

  VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

  Đề cương giới thiệu Quy đỊnh 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

  Nội dung trình bày gồm 02 phần: - Phần thứ nhất: mục đích, ý nghĩa, căn cứ ban hành quy định; bố cục quy định. - Phần thứ hai: nội dung quy định.   Android APK