Hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2018
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện tốt các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)

Trong những năm qua, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận luôn chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giam sát và tổ chức thực hiện toàn nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ động phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó, đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, yếu kém đã được kết luận, nhất là qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời có chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; đã tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, các vụ việc được báo chí và xã hội quan tâm; coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


GIỚI THIỆU

Giới thiệu Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

    TIN HOẠT ĐỘNG

    Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện tốt các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)

    Trong những năm qua, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận luôn chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giam sát và tổ chức thực hiện toàn nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ động phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó, đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, yếu kém đã được kết luận, nhất là qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời có chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; đã tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, các vụ việc được báo chí và xã hội quan tâm; coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.    Android APK