Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2018
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Chi bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện Quyết định số 1947-QĐ/ĐUK và Quyết định số 1948-QĐ/ĐUK, ngày 27/9/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về kết nạp đảng viên. Ngày 31/10/2018, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú Phan Thị Quỳnh và Nguyễn Trần Khánh Vi.


GIỚI THIỆU

Giới thiệu Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ    Android APK