Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
FILE ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2017) VÀ KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH BÌNH THUẬN (19/4/1975 - 19/4/2017)
 

       ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC  (30/4/1975 - 30/4/2017) VÀ KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH BÌNH THUẬN  (19/4/1975 - 19/4/2017)


 

File Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 

 Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


 

File Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và thực trạng lễ hội
 

Xem tại đây:


 

File Công văn thống kê về cơ cấu và kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp
 

Công văn thống kê về cơ cấu và kết quả  hoạt động của đội ngũ báo cáo viên,tuyên truyền viên các cấp


 

File Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 

Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


 

File Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
 

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017


 

File Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
 

       Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “Về  xây dựng và phát triển văn hóa,  con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”


 

File Công văn bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền
 

Công văn bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền


 

File Công văn mời dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
 

Công văn mời dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016  và triển khai nhiệm vụ năm 2017


 

File Nội dung phát biểu, thảo luận tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Dự thảo công tác tuyên giáo năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
 

       Nội dung phát biểu, thảo luận tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Dự thảo công tác tuyên giáo năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.


 

File Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
 

Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh


 

File Định hướng công tác tuyên truyền tháng 01 và tháng 02/2017
 

       File Định hướng công tác tuyên truyền tháng 01 và  tháng 02/2017


 

File Tập sách “Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2015) và File video Bài nói chuyện của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo
 

      Tập sách “Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2015”) và Bài nói chuyện của Giáo sư Tiến Sĩ Hoàng Chí Bảo.


 

File Công văn mời báo cáo viên
 

Công văn mời báo cáo viên


 

File Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng
 

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng


 

File Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới


 

File Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
 

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở


 

Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 

Ngày 30-10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Toàn văn Nghị quyết:


 

File Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát triển du lịch đến năm 2020
 

       Phát triển du lịch theo hướng bền vững, phát huy các tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh các biện pháp để phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, triển khai thực hiện tốt “Đề án trung tâm du lịch – thể thao biển” mang tầm quốc gia; xây dựng và giữ vững thương hiệu quốc gia Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né là một trong những nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế trong 5 năm (2015 – 2020) được đề ra tại nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII). 


 

File Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
 

       Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIII) đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng bình quân 7 – 7.5%/năm, trong đó, nhóm ngành công nghiệp – xây dựng tăng 9 – 9.5%. Để góp phần thực hiện đạt mục tiêu đề ra, ngày 25/10/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.


 

1234

Android APK