Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU
 
Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )
 

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    


 

Tuyên giáo Bình Thuận tự hào đi lên
 

Qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo luôn kề vai sát cánh, không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng
 

Quá trình hình thành và phát triển công tác Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận (1930 - 2011)
 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (ngày 03-02-1930), đến ngày 01-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ” kêu gọi nhân dân chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết và ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
 


Android APK