Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2018
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Đảng ủy phường Phước Lộc (Thị xã La Gi) giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc

       Việc lựa chọn và tập trung các vấn đề bức xúc, nổi cộm, các vấn đề trọng tâm đột phá luôn sát với thực tế của địa phương đã được Đảng ủy phường Phước Lộc (Thị xã La Gi) thực hiện bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan.


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    

TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy phường Phước Lộc (Thị xã La Gi) giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc

       Việc lựa chọn và tập trung các vấn đề bức xúc, nổi cộm, các vấn đề trọng tâm đột phá luôn sát với thực tế của địa phương đã được Đảng ủy phường Phước Lộc (Thị xã La Gi) thực hiện bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan.Android APK