Hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Bình Thuận: Một số kết quả đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua

Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao nước nhà, do các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tiến hành, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    Android APK