Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

       Ngày 22/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Mục đích đề ra là đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    

TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

       Ngày 22/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Mục đích đề ra là đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.Android APK