Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

File Tuyên truyền về một số điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5

File Tuyên truyền về một số điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    

TIN HOẠT ĐỘNG

VAI TRÒ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA GIÁO DỤC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

       Chủ tịch Hồ Chi Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta một hệ thống những tư tưởng, quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam: trong đó, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Android APK