Hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2018
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2018

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2018


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    

TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

       Ngày 12/12/2017  Huyện ủy (khoá XI) ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU, về phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, qua 8 tháng triển khai thực hiện các kế hoạch, nghị quyết, kết luận của Huyện ủy trên các lĩnh vực trong 8 tháng đầu năm đạt được những kết quả nhất định trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; thực hiện đạt 11/11 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế cơ bản có bước phát triển, văn hóa xã hội mặc dù còn khó khăn, bất cập nhưng cơ bản vần có những chuyển biến theo hướng tích cực. An ninh chính trị được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội cơ bản kiểm soát được tình hình. Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhiều chỉ tiêu khá hơn năm trước. Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và hoạt động Mặt trận, đoàn thể được tập trung lãnh đạo và đạt được những kết quả nhất định.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Tài liệu Hỏi – Đáp về Luật an ninh mạng

       Ngày 12/6/2018, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ 86,86%. Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong xã hội về Luật an ninh mạng, Ban Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn, phát hành Tài liệu Hỏi – Đáp về Luật An ninh mạng.Android APK