Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm.
 

Tài liệu tham khảo hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm.


 

Ngày 21 tháng 01 năm 2015 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 2861 -CV/BTCTU về việc hướng dẫn báo cáo công tác nhân sự cấp uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020.
 

Thực hiện Kế hoạch số 127 -KH/TU ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hướng dẫn số 09 -HD/TU, ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020, để kịp thời tổng hợp báo cáo và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định về công tác nhân, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc thực hiện việc báo cáo  công tác nhân sự cấp ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020) trước đại hội như sau:


 

Ngày 15 tháng 05 năm 2013 Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH
 

Thông Tư Hướng Dẫn Về Thủ Tục Lập Hồ Sơ, Quản Lý Hồ Sơ, Thực Hiện Chế Độ Ưu Đãi Người Có Công Với Cách Mạng Và Thân Nhân
 

Ngày 09 tháng 04 năm 2013 Chính Phủ đã ban hành nghị định số 31/2013/NĐ-CP
 

Nghị Định Quy Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Pháp Lệnh Ưu Đãi Người Có Công Với Cách Mạng
 

Ngày 27 tháng 5 năm 2009 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn Số 43 -HD/BTCTU
 

Một số nội dung, quy trình lấy phiếu tín nhiệm phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý
 

Ngày 26 tháng 12 năm 2007 ban hành Quyết Định Số 2162 -QĐ/TU
 

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.
 

Ngày 04 tháng 4 năm 2012 đồng chí Nguyễn Phúc đã ký ban hành Công văn Số 895 -CV/BTCTU về việc tăng cường chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên và sắp xếp sinh hoạt Đảng tại các địa bàn dân cư.
 

Hiện nay toàn tỉnh còn 3 thôn, khu phố chưa có đảng viên và 13 thôn, khu phố chưa có chi bộ, bố trí sinh hoạt ghép (có danh sách đính kèm). Để thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2011 về “phấn đấu đến cuối năm 2012 toàn tỉnh không còn thôn, khu phố chưa có đảng viên, chưa có chi bộ”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Thường trực các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo các ban xây dựng đảng của cấp ủy rà soát lại tình hình tổ chức đảng và đảng viên ở các địa bàn dân cư, xây dựng kế hoạch của đảng bộ mình để tăng cường công tác kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng ở các thôn, khu phố chưa có chi bộ.
 

Ngày 30 tháng 3 năm 2012 đồng chí Nguyễn Thu Sơn đã ký ban hành Tờ trình Số 506 - TTr/BTCTU về giải quyết những vướng mắc về tổ chức và hoạt động của các đảng bộ khối cơ quan đảng, đoàn thể và chính quyền thuộc các huyện, thị, thành ủy
 

Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đến tháng 7/2011, các huyện, thị, thành ủy hoàn thành việc sắp xếp và thành lập mới 2 đảng bộ khối trực thuộc là: đảng bộ khối cơ quan đảng, đoàn thể và đảng bộ khối cơ quan chính quyền. Việc thành lập hai đảng bộ khối cơ quan đã giảm được đầu mối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp huyện. Các đồng chí bí thư và phó bí thư của các đảng bộ khối là lãnh đạo huyện uỷ và UBND cấp huyện nên thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng đến các chi bộ trực thuộc.
 

Ngày 30 tháng 3 năm 2012 đồng chí Nguyễn Thu Sơn đã ký ban hành Tờ trình Số 506 - TTr/BTCTU về giải quyết những vướng mắc về tổ chức và hoạt động của các đảng bộ khối cơ quan đảng, đoàn thể và chính quyền thuộc các huyện, thị, thành ủy
 

Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đến tháng 7/2011, các huyện, thị, thành ủy hoàn thành việc sắp xếp và thành lập mới 2 đảng bộ khối trực thuộc là: đảng bộ khối cơ quan đảng, đoàn thể và đảng bộ khối cơ quan chính quyền. Việc thành lập hai đảng bộ khối cơ quan đã giảm được đầu mối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp huyện. Các đồng chí bí thư và phó bí thư của các đảng bộ khối là lãnh đạo huyện uỷ và UBND cấp huyện nên thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng đến các chi bộ trực thuộc.
 

Ngày 23 tháng 3 năm 2012 đồng chí Nguyễn Thu Sơn đã ký ban hành Thông báo Số 60 -TB/BTCTU về việc đề nghị công nhận, khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2011
 

Trong phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng ngày 19/3/2011, sau khi xem xét tờ trình số 486 –TTr/BTCTU, ngày 12/3/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đề nghị xem xét công nhận và khen thưởng đối với 55 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh (gồm 38 cơ sở đảng, 17 chi bộ trực thuộc), 15 đảng viên “xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh” năm 2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định việc khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh và đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2011 như sau:
 

Ngày 23 tháng 3 năm 2012 đồng chí Nguyễn Thu Sơn đã ký ban hành Thông báo Số 60 -TB/BTCTU về việc đề nghị công nhận, khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2011
 

Trong phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng ngày 19/3/2011, sau khi xem xét tờ trình số 486 –TTr/BTCTU, ngày 12/3/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đề nghị xem xét công nhận và khen thưởng đối với 55 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh (gồm 38 cơ sở đảng, 17 chi bộ trực thuộc), 15 đảng viên “xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh” năm 2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định việc khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh và đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2011 như sau:
 

Ngày 08 tháng 3 năm 2012 đồng chí Nguyễn Phúc đã ký ban hành Công văn Số -CV/BTCTU về việc báo cáo tình hình kết nạp lại đảng viên, kết nạp người vi phạm chính sách dân số vào Đảng.
 

Thực hiện Công văn số 2090 -CV/BTCTW, ngày 01/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc “báo cáo tình hình kết nạp lại đảng viên, kết nạp người vi phạm chính sách dân số vào Đảng”; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh báo cáo một số nội dung sau:
 

Ngày 16 tháng 02 năm 2012đồng chí Nguyễn Thu Sơn đã ký ban hành Công văn Số 803-CV/BTCTU về việc chấn chỉnh việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên.
 

Qua phản ảnh của một số cấp ủy đảng và đảng viên; một số chi bộ và cấp ủy cơ sở giải quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng chưa đúng theo Qui định số 45 –QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng:“Đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham gia sinh hoạt được, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với Chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, Chi bộ xem xét, quyết định, Chi ủy hoặc Chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp biết”.
 

Ngày 14 tháng 02 năm 2012 đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Kế hoạch Số 25-KH/TU tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụTỉnh ủy (khóa XI) về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên mới
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/02/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên mới, cụ thể như sau:
 

Ngày 14 tháng 02 năm 2012đồng chí Nguyễn Thu Sơn đã ký ban hành Thông báo Số 183 -TB/TU về việc đồng ý kết nạp lại quần chúng Trần Trung Can vào Đảng Cộng sản Việt Nam
 

Xét Tờ trình đề nghị số 465-TTr/BTCTU, ngày 06/02/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kết nạp lại vào Đảng đối với quần chúng Trần Trung Can, hiện là Tổ trưởng tổ tự quản số 1, thôn 4, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh.
 

Ngày 04 tháng 01 năm 2012 đồng chí Nguyễn Phúc đã ký ban hành Công văn Số 761 - CV/BTCT về việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2012
 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, trong đó chỉ tiêu phát triển đảng viên mới hàng năm là 1400 đảng viên. Năm 2011, các đảng bộ trực thuộc tỉnh đều giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ mình. Tổng số chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển đảng viên mới ở 15 đảng bộ huyện thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh là 1261 đảng viên, chiếm 90,1% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.
 

Tổ chức thi nâng ngạch viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể Ngày 03 tháng 4 năm 2012, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có Thông báo số 245- TB/HVCT-HCQG về việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể. Ban Tổ chức Tỉnh ủy giới thiệu toàn văn Thông báo.
 

Được sự đồng ý của Ban Tổ chức Trung ương uỷ quyền về việc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thi nâng ngạch đối với viên chức trong hệ thống các cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể (Công văn số 2189-CV/BTCTW, ngày 20-3-2012); Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch viên chức trong hệ thống các cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể (kế hoạch năm 2011 chuyển sang tổ chức thi vào năm 2012) như sau:
 

Một số điểm mới trong Quy định khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2011
 

Ngày 24/11/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 427 –QĐ/TU về việc khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên, thay thế cho Quy định số 1437 –QĐ/TU ngày 24/7/2007 và Quy định số 56 –QĐ/TU ngày 04/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 

Hướng dẫn việc luân chuyển cán bộ, công chức trẻ có triển vọng về đảm nhận các chức danh chủ chốt ở cấp xã theo Đề án “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn đến năm 2015” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 

Ngày 01 tháng 6 năm 2011, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thu Sơn ký ban hành Hướng dẫn số 06 -HD/BTCTU việc luân chuyển cán bộ, công chức trẻ có triển vọng về đảm nhận các chức danh chủ chốt ở cấp xã theo Đề án “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn đến năm 2015” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 

Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và mối quan hệ công tác của phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 

Ngày 15 tháng 3 năm 2010, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Mạnh Hùng ký quyết định số 952-QĐ/BTCTU về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 

12

Android APK