Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
 

Ngày 14/12/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Ngô Thị Thanh Phương được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện theo Quyết định số 2015-QĐ/ĐUK, ngày 23/11/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên mới.


 

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12 năm 2018
 

Sáng ngày 14/12/2018, trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, được sự phân công của Tổ đảng Phòng Chính sách cán bộ và Tổng hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, đồng chí Hồ Thị Hà Giang kể câu chuyện Ai chẳng có lần lỡ tay”, trích trong quyển sách “120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vấn đề cần quan tâm.
 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Đây là một trong những biện pháp cơ bản để góp phần ổn định về tổ chức, chính trị, tư tưởng của tổ chức Đảng, đảng viên; đồng thời là cơ sở để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc và phát triển đảng viên.


 

Giám sát chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2018
 

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/BTCTU ngày 23/2/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 26/10/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch số 58 -KH/BTCTU để thực hiện giám sát chuyên đề công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.


 

Năm 2018 có 855 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên
 

Trong năm 2018, toàn Đảng bộ tỉnh có 855 đảng viên cao tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng các loại gồm: 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (có 173 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh). Trong đó có: 272 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm; 70 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm; 145 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 45 năm; 241 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 50 năm; 65 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 55 năm; 15 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 60 năm; 06 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 65 năm và Huy hiệu Đảng 70 năm tặng cho 41 đồng chí, đây là những đảng viên có tuổi Đảng cao nhất còn sống được nhận Huy hiệu Đảng.


 

Chỉ định bổ sung thành viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 

Ngày 03/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1311-QĐ/TU chỉ định bổ sung thành viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


 

Kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 

Năm 2018, công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn được Lãnh đạo Ban phối hợp cùng Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan triển khai kịp thời, đúng quy định của cấp trên; cán bộ nữ luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Hiện nay, cơ quan có 3/9 nữ là cán bộ lãnh đạo cấp phòng (tỷ lệ 1/3); có 06/9 nữ được quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban, trên cơ sở quy hoạch Lãnh đạo Ban cử 02 đồng chí đi học Cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí bồi dưỡng và cập nhật Kiến thức An ninh quốc phòng đối tượng 3; phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” thực hiện đạt kết quả ngày càng tốt hơn, đoàn kết trong cán bộ nữ cơ quan luôn được giữ vững; công tác chăm lo sức khỏe cán bộ nữ luôn được quan tâm.


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018
 

Năm 2018, Lãnh đạo Ban cùng Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 và Công văn số 714-CV/TU, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mỗi cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan ngày càng nhận thức rõ hơn ý thức rèn luyện đạo đức, tác phong và ý thức tổ chức kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, cơ quan chưa có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


 

Nội quy kỳ tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
 

“Nội quy kỳ tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018”.


 

Chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 

Ngày 21/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1297-QĐ/TU chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm 05 đồng chí:


 

Kết quả triển khai nâng cấp phần mềm Hệ thông tin điều hành tác nghiệp lotus notes 8.5 lên giao diện Web có tích hợp giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ
 

Thực hiện Công văn số 2372-CV/BTCTU, ngày 16/11/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy “Báo cáo việc triển khai hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes giao diện web có tích hợp chữ ký số bảo mật”.


 

Thành lập các cơ quan chuyên môn của huyện Phú Qúy theo Đề án “Thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Qúy”
 

Thực hiện Kết luận số 634-KL/TU ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về các đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy của huyện Phú Qúy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Quyết định số 1214-QĐ/TU ngày 21/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Qúy”, ngày 19/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Qúy đã ban hành các Quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn theo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của huyện Phú Qúy để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm:


 

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 

Thực hiện Chương trình số 39-CTr/ĐUK, ngày 03/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kiểm tra, giám sát năm 2018; Từ đầu năm Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát số 19-KH/CB, ngày 05/02/2018 và phổ biến đến tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ.


 

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 

Thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/BTCTU, ngày 23/02/2018 “thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018”, trong đó đề ra 03 nội dung kiểm tra và 02 nội dung giám sát; với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện đạt kết quả khá tốt công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể là:


 

Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) tại tỉnh Bình Thuận
 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiêp công lập” của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 43-CTr/TU và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 992/KH-UBND về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương. Trên cơ sở đó các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan đã tập trung rà soát xây dựng các đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua gần 01 năm triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được một số kết quả, cụ thể là:


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 27/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”,  Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy và  Kế hoạch 111-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Ngày 31/10/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 60-KH/BTCTU để triển khai thực hiện trong thời gian tới với 10 nhiệm vụ, cụ thể:


 

KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG
 

Thực hiện Kế hoạch số 112 -KH/TU ngày 04/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) và công tác cán bộ. Trong 02 ngày (ngày 23/10/2018 và ngày 29/10/2018), Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do  đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục - Đào tạo và Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh.


 

Kết quả giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và thực hiện Đề án “Các giải pháp tăng cường cung cấp thông tin và nắm bắt định hướng tư tưởng dư luận xã hội của Đảng bộ Khối” tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 

Thực hiện kế hoạch số 76-KH/ĐU ngày 15/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát nội dung và báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, kết quả thực hiện như sau:


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với cán bộ nghỉ hưu
 

Qua xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tại phiên họp ngày 26/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với đồng chí Châu Minh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.


 

Chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Ngày 26/10/2028, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1281-QĐ/TU chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy và chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


 

12345678910...

Android APK