Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2018
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Kết quả thực hiện công tác đảng viên năm 2017 của Đảng bộ Bình Thuận
 

Năm 2017, là năm phải triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, phức tạp, nhưng Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong đó, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, triển khai khá tốt công tác đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Nổi rõ là:


 

XÂY DỰNG ĐOÀN THANH NIÊN VỮNG MẠNH LÀ GÓP PHẦN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
 

Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đã khẳng định: "Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước". 


 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 

Ngày 08/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 866-QĐ/TU, về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:


 

Kết quả bình xét đề tài, sáng kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận năm 2017
 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn quan tâm, khuyến khích cán bộ, công chức tích cực nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến vào công tác chuyên môn, viết bài trao đổi kinh nghiệm trên các báo và tạp chí trong và ngoài tỉnh; ngay từ đầu năm đã tổ chức cho công chức, nhân viên đăng ký đề tài, sáng kiến và được Hội đồng xét sáng kiến cơ quan phê duyệt với 26 đề tài, sáng kiến chủ yếu là những đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, các báo cáo tổng kết chuyên đề, các đề án triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương hoặc của Tỉnh ủy, các bài viết mang tính tổng kết thực tiễn, đánh giá nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng. 


 

Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận
 

 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X ban hành Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND  ngày 13/12/2017  bãi bỏ một phần nội dung quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 02/07/2012 của HĐND tỉnh về chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:


 

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC LINH GẮN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI
 

Năm 2017, cùng với việc tập trung lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo chính quyền, nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 


 

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017
 

Thực hiện Công văn số 1004-CV/BTCTW, ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017; Quyết định số 833 –QĐ/TU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý


 

Kết quả thi đua - khen thưởng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2017
 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 24/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2017; Quyết định số 477-QĐ/TU ngày 11/01/2017 về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 23-KH/BTCTU ngày 16/3/2017 tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị. 


 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN TÁNH LINH NĂM 2017
 

Ngày 13/12/2017, Huyện ủy Tánh Linh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2017 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


 

Kết quả thực hiện chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần; tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết năm 2017 cho cán bộ chính sách theo quy định
 

Thực hiện chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần; tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ chính sách theo quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 


 

1.840 đảng viên cao tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng và truy tặng huy hiệu Đảng Năm 2017
 

Năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh có 1.840 đảng viên cao tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (trong đó có 115 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh).


 

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Năm 2017, cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các chủ trương chính sách của cấp trên đến công chức, nhân viên cơ quan.


 

Cử cán bộ đi học lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị năm học 2017 - 2018
 

Căn cứ Thông báo nhập học số 948/TB-HVCTQG ngày 29/11/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cử 07 cán bộ, công chức đi học Lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2017 – 2018 tại Học viện Chính trị khu vực II (Thành phố Hồ Chí Minh).


 

Kết quả thực hiện Kết luận số 64-KL/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW trong công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bình Thuận.
 

Tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, trong đó nêu rõ mục tiêu đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 


 

Kết quả 10 năm thực hiện công tác cán bộ nữ của tỉnh Bình Thuận
 

Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã nhấn mạnh: “việc phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạo hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới”.


 

Tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2017
 

Năm 2017, công tác kiểm tra giám sát được Ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và theo yêu cầu của Trung ương; đồng thời Ban cũng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập thể lãnh đạo Ban, Chi ủy, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn và đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và đạt được một số kết quả nổi bật:  


 

Kiểm tra tại Đảng bộ xã Phan Hiệp và Ban Tổ chức huyện uỷ Bắc Bình
 

Ngày 24/11/2017, Tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 31 –KH/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng công tác đảng viên, gắn với kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đối với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại Đảng bộ xã Phan Hiệp và Ban Tổ chức huyện ủy Bắc Bình. Cùng tham dự với Tổ kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy có đại diện Thường trực Huyện uỷ, tập thể lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức huyện ủy Bắc Bình và đại diện cấp ủy của Đảng bộ xã Phan Hiệp. 


 

Kết quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2017
 

Năm 2017, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới về cách tổ chức hoạt động, chăm lo quyền lợi thiết thực của nữ công chức, nhân viên cơ quan; chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ nữ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; 100% chị em nữ hưởng ứng tích cực phong trào thi đua Phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.  


 

Chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam
 

Ngày 22/11/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 


 

Kiểm tra tại Đảng bộ xã Hàm Kiệm và Ban Tổ chức huyện uỷ Hàm Thuận Nam
 

Ngày 16/11/2017, Tổ kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 31 –KH/BTCTU đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng và công tác đảng viên, gắn với kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đối với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại Đảng bộ xã Hàm Kiệm và Ban Tổ chức Huyện uỷ Hàm Thuận Nam. 


 

12345678910...

Android APK