Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Lấy ý kiến nhận xét cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp huyện thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2016.
 

Căn cứ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1514-QĐ/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo. Trên cơ sở kết quả phân loại cán bộ, công chức năm 2016 của các đơn vị trực thuộc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, nhận xét năm 2016 đối với 49 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 15 huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký 117 Quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi đảng bổ sung trong đợt 03/02/2017
 

Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương Đảng có công văn đề nghị bổ sung việc xét tặng và truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh triển khai công văn trên đến các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. 


 

Khảo sát đảng viên ra khỏi Đảng
 

Để có cơ sở tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp trong công tác quản lý đảng viên của đảng bộ tỉnh nói chung và quản lý đảng viên là quân nhân xuất ngũ về địa phương nói riêng.


 

Kết quả tình hình biên chế sau khi thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản viên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
 

Sau thời gian triển khai và thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đến nay, số lượng biên chế hiện có của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể CT-XH và các cơ quan khối Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện như sau:


 

Tiếp nhận và quản lý đảng viên xuất ngũ đợt 1/2017
 

Ngày 07/3/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1066 –CV/BTCTU chỉ đạo ban thường vụ 10 huyện, thị, thành ủy tiếp nhận 44 đảng viên là hạ sỹ quan, chiến sỹ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2017 được xuất ngũ, chuyển sinh hoạt đảng về các đảng bộ địa phương, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định Điều lệ Đảng (huyện Tuy Phong 3 đảng viên, huyện Bắc Bình 1 đảng viên, huyện Hàm Thuận Bắc 4 đảng viên, Hàm Thuận Nam 4 đảng viên, Hàm Tân 4 đảng viên, Tánh Linh 4 đảng viên, Đức Linh 10 đảng viên, Phú Quý 2 đảng viên, thành phố Phan Thiết 8 đảng viên và thị xã La Gi 4 đảng viên). 


 

Chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


 

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cách mạng
 

Xây dựng Đảng về mặt đạo đức là một nội dung đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Để đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh” phải quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng. Tại các Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đại hội XII của Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu: "Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, là một trong các nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng. 


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017
 

Tháng 02 năm 2017 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, nổi rõ:


 

Nhân sự mới của Hội Nông dân tỉnh và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý của Hội Nông dân tỉnh và chỉ định thành viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cụ thể như sau:


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
 

Thực hiện Công văn số 585-CV/TU, ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc rà soát kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; căn cứ kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 21-KH/BTCTU, ngày 23/02/2017 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 


 

Chỉ định thành viên Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh.


 

Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 

Ngày 09/02/2017, Tỉnh ủy có Kế hoạch số 44-KH/TU về việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, cùng ngày Tỉnh ủy có Quyết định số 490-QĐ/TU về việc thành lập các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 


 

Rà soát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
 

Ngày 09 tháng 02 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 585 –CV/TU về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:


 

Chuẩn y bổ sung vào Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2015 -2020
 

Căn cứ quyết định số 75-QĐ/TU ngày 11/12/2015 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020, xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


 

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016
 

Chỉ thị số 27-CT/TU “về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 01/10/2012 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần giảm đáng kể tình trạng cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong ngày làm việc, la cà ăn, uống trong giờ hành chính.


 

Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016
 

Thực hiện Công văn số 1424 -CV/BTCTW ngày 14/9/2016 Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã khẩn trương ban hành Công văn số 444 -CV/TU, ngày 26/10/2016 về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016 để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. 


 

Kết quả thực hiện công tác đảng viên năm 2016 của Đảng bộ Bình Thuận
 

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và của Đảng bộ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2020. Vì vậy, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã có nhiều nỗ lực, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhất là lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.


 

MỘT SỐ CẤP ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU VÀ ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2016
 

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW  ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Quy định số 393-QĐ/TU ngày 03/11/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. 


 

Thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Tháng 01/2017 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, nổi rõ:


 

Kết quả kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 đối với các thí sinh dự thi thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
 

Vừa qua, Hội đồng thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 đã có Thông báo số 87/TB-HĐTNN thông báo kết quả điểm kỳ thi đối với 118 thí sinh dự thi trong đó có 42 thí sinh thuộc khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.


 

12345678910...

Android APK