Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2018
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022
 

Ngày 19/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022.


 

Công tác kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo của tỉnh
 

Thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW, ngày 08/4/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ngày 17/02/2006, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU về thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Trên cơ sở Kết luận số 104-KL/TW, ngày 06/10/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1875-CV/TU, ngày 19/11/2014 về việc tiếp tục thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị.


 

Tổ chức xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018
 

Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/BTCTU, ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; sáng ngày 12/4/2018, Hội đồng xét thăng hạng viên chức hạng II đã tổ chức kỳ xét thăng hạng viên chức hạng II năm 2018 cho 11 viên chức hiện đang công tác, làm việc ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện với 03 chức danh:


 

Sinh hoạt chuyên đề quý I/2018 “Học tập làm theo phong cách làm việc sâu sát, tỷ mỷ, gắn bó với cơ sở, với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
 

Nhằm triển khai Kế hoạch số 20-KH/CB, ngày 23/3/2018 và Kế hoạch số 21-KH/CB, ngày 26/3/2018 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiều ngày 09/4/2018, Chi bộ cơ quan tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2018 với chủ đề “Học tập làm theo phong cách làm việc sâu sát, tỷ mỷ, gắn bó với cơ sở, với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


 

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI QUÝ I NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH
 

 

Nhằm phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIII đề ra là mỗi năm phát triển 2.000 đảng viên mới. Ngay từ đầu năm 2018, Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển đảng cho từng loại hình chi bộ; đôn đốc các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình.


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong quý I năm 2018
 

Trong quý I năm 2018, việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan được Chi ủy và Lãnh đạo Ban tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc và ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến việc phát huy dân chủ, tạo được sự chuyển biến tốt trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan; góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong toàn cơ quan.


 

Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) tại cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã luôn quan tâm, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, đảng viên của Ban (trong đó có đội ngũ trí thức); đề bạt những cán bộ có đủ trình độ và uy tín vào các cương vị lãnh đạo, quản lý của cơ quan và các phòng trực thuộc Ban.


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Đoàn cán bộ hưu trí cao cấp đi tham quan, nghỉ dưỡng năm 2018
 

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/BTCTU, ngày 20/12/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho cán bộ chính sách năm 2018 đối với các đồng chí thuộc các đối tượng đi tham quan, nghỉ dưỡng theo quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


 

Bộ Chính trị ban hành Quy định mới về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng
 

Ngày 28/02/2018, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 126-QĐ/TW quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thay thế Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị khóa X, Thông báo kết luận số 104-TB/TW, ngày 27/9/2012 của Bộ Chính trị khóa XI và những văn bản khác có liên quan bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.


 

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN VÀ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN
 

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, đóng chân tại khu phố 9, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh. Toàn trường có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 23 giáo viên. Chi bộ có 17 đảng viên. Hàng năm, chi bộ luôn lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Trường tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học. Huy động trẻ em đi học đúng tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục. Trong 5 năm gần đây, nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động học sinh trong độ tuổi ở địa bàn ra lớp hàng năm đạt tỉ lệ 100% và giữ chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy và chỉ tiêu phấn đấu cho từng năm học. Trong Hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm, nhà trường giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành và từng cán bộ, viên chức, từ đó mỗi tập thể, cá nhân xác định được nhiệm vụ của mình để chủ động, nổ lực phấn đấu hoàn thành công việc với chất lượng cao.


 

Tiếp nhận và quản lý đảng viên xuất ngũ đợt 01/2018
 

Ngày 16/3/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2000 –CV/BTCTU đề nghị ban thường vụ các huyện, thị và thành ủy quan tâm tiếp nhận 99 đảng viên là hạ sỹ quan, chiến sỹ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2018 được xuất ngũ, chuyển sinh hoạt đảng về các đảng bộ địa phương, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định Điều lệ Đảng (huyện Tuy Phong 11, huyện Bắc Bình 15, huyện Hàm Thuận Bắc 12, huyện Hàm Thuận Nam 09, huyện Hàm Tân 09, huyện Tánh Linh 17, huyện Đức Linh 09, huyện Phú Quý 03, thị xã La Gi 08 và thành phố Phan Thiết 06 đảng viên).


 

Lấy ý kiến nhận xét cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp huyện và tương đương thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017.
 

Căn cứ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 833-QĐ/TU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Trên cơ sở kết quả phân loại cán bộ, công chức năm 2017 của các đơn vị trực thuộc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, nhận xét năm 2017 đối với 47 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 15 huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Căn cứ quyết định số 690-QĐ/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020. 


 

Hoạt động Chi đoàn tổ chức ra quân Tháng thanh niên năm 2018
 

Tháng Thanh niên năm 2018 được phát động và triển khai trong toàn tỉnh từ ngày 24/02/2018 đến hết tháng 3/2018 với các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên. Hưởng ứng các hoạt động của Tháng thanh niên, sáng ngày 04/3/2018, Ban Chấp hành Chi đoàn Tỉnh Đoàn phối hợp với Xã Đoàn Hồng Phong, Chi đoàn Ban Quản lý rừng Lê Hồng Phong (huyện Bắc Bình) đã tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2018.


 

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) năm 2018
 

Ngày 27/02/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU về tổ chức thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018.


 

Kế hoạch thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy .
 

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 23 đảng viên, trong đó có 09 nữ; 05 đồng chí được nhận huy hiệu 30 tuổi đảng; có 04 tổ đảng sinh hoạt theo các phòng chuyên môn trực thuộc cơ quan. Chi ủy gồm 05 đồng chí, trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 chi ủy viên. Đầu nhiệm kỳ, Chi bộ xây dựng Quy chế làm việc, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí chi ủy viên phụ trách từng lĩnh vực công tác, đồng thời hằng năm, Chi bộ đều có Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên;


 

Nhân sự mới của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định điều động, luân chuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam, cụ thể:


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận Gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018
 

Hòa chung không khí phấn khởi, vui tươi của những ngày đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018, sáng ngày 21/02/2018 (mùng 6 Tết), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức chương trình gặp mặt đầu xuân toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan; đây cũng là hoạt động thường niên và đã trở thành truyền thống tốt đẹp của cơ quan. 


 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất - 2018
 

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất - 2018, được sự ủy nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm và trao tặng quà của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gia đình, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc; mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm theo dõi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững.


 

Chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Ngày 08/02/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đương, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Linh.


 

12345678910...

Android APK