Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU
 
Kiểm tra công tác xây dựng đảng năm 2016
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 13 – KH/BTCTU, ngày 16/6/2016 về kiểm tra việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc sau đại hội, công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016 và Quyết định số 109 –QĐ/BTCTU ngày 27/6/2016 thành lập 02 Tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 13 -KH/BTCTU, ngày 16/6/2016.


 

HỘI THẢO LẦN THỨ I LỊCH SỬ NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH BÌNH THUẬN (giai đoạn 1930 - 2015)
 

Nhằm ghi lại công lao của những cán bộ, đảng viên làm công tác tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ lịch sử; rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước của quân dân tỉnh ta trong đó có phần đóng góp không nhỏ của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận cho thế hệ mai sau. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tiến hành biên soạn tập LỊCH SỬ NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH BÌNH THUẬN (1930 - 2015) phản ánh công tác ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Bình Thuận qua các chặng đường lịch sử đã diễn ra từ năm 1930 đến năm 2015 trên quê hương Bình Thuận.


 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận
 


 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Tổ chức và Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 


 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Cơ sở đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận
 


 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 


 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Ngày 09 tháng 11 năm 2009 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Quy định Số 2674- QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận.
 


Android APK