Hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Cán bộ cấp ủy xã tham gia lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng tại Trường Chính trị tỉnh.

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các Ban Đảng tỉnh ủy dự kiến mở 2 lớp bồi dưỡng công tác xây dựng đảng cho các cấp ủy xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp ủy xã) trong tháng 10 năm 2017.


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

- Căn cứ Quyết định số 690-QĐ/TU, ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung, điều chỉnh);

- Căn cứ Quyết định số 2552-QĐ/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức lãnh đạo;Android APK