Hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2018
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Kết quả thực hiện công tác đảng viên năm 2017 của Đảng bộ Bình Thuận

Năm 2017, là năm phải triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, phức tạp, nhưng Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong đó, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, triển khai khá tốt công tác đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Nổi rõ là:


TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện công tác đảng viên năm 2017 của Đảng bộ Bình Thuận

Năm 2017, là năm phải triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, phức tạp, nhưng Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong đó, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, triển khai khá tốt công tác đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Nổi rõ là:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

- Căn cứ Quyết định số 690-QĐ/TU, ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung, điều chỉnh);

- Căn cứ Quyết định số 2552-QĐ/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức lãnh đạo;Android APK