Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Đánh giá mô hình Công đoàn viên chức tỉnh thời gian qua và đề ra hướng đến

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện nay trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, biên chế, tiền lương của Công đoàn Viên chức tỉnh do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý và chi trả theo quy định hiện hành. Trong quá trình hoạt động, nổi lên một số vấn đề khó khăn, vướng mắc nhất định.


TIN HOẠT ĐỘNG

Đánh giá mô hình Công đoàn viên chức tỉnh thời gian qua và đề ra hướng đến

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện nay trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, biên chế, tiền lương của Công đoàn Viên chức tỉnh do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý và chi trả theo quy định hiện hành. Trong quá trình hoạt động, nổi lên một số vấn đề khó khăn, vướng mắc nhất định.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

KẾ HOẠCH tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:Android APK