Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2018
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/BTCTU, ngày 23/02/2018 “thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018”, trong đó đề ra 03 nội dung kiểm tra và 02 nội dung giám sát; với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện đạt kết quả khá tốt công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể là:


TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/BTCTU, ngày 23/02/2018 “thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018”, trong đó đề ra 03 nội dung kiểm tra và 02 nội dung giám sát; với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện đạt kết quả khá tốt công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể là:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn tập và thi tuyển công chức năm 2018

Hội đồng tuyển dụng thông báo Về việc tổ chức ôn tập và thi tuyển công chức năm 2018

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN THI

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 và Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 (tại Thông báo số 01-TB/HĐ ngày 21/3/2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính), Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) thông báo việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính năm 2018, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG

KẾ HOẠCH tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quyết định số 494-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:    Android APK