Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Kiểm tra tại Đảng bộ xã Hàm Kiệm và Ban Tổ chức huyện uỷ Hàm Thuận Nam

Ngày 16/11/2017, Tổ kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 31 –KH/BTCTU đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng và công tác đảng viên, gắn với kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đối với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại Đảng bộ xã Hàm Kiệm và Ban Tổ chức Huyện uỷ Hàm Thuận Nam. 


TIN HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra tại Đảng bộ xã Hàm Kiệm và Ban Tổ chức huyện uỷ Hàm Thuận Nam

Ngày 16/11/2017, Tổ kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 31 –KH/BTCTU đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng và công tác đảng viên, gắn với kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đối với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại Đảng bộ xã Hàm Kiệm và Ban Tổ chức Huyện uỷ Hàm Thuận Nam. 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

- Căn cứ Quyết định số 690-QĐ/TU, ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung, điều chỉnh);

- Căn cứ Quyết định số 2552-QĐ/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức lãnh đạo;Android APK