Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Lấy ý kiến nhận xét cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp huyện thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2016.

Căn cứ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1514-QĐ/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo. Trên cơ sở kết quả phân loại cán bộ, công chức năm 2016 của các đơn vị trực thuộc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, nhận xét năm 2016 đối với 49 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 15 huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.


TIN HOẠT ĐỘNG

Lấy ý kiến nhận xét cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp huyện thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2016.

Căn cứ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1514-QĐ/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo. Trên cơ sở kết quả phân loại cán bộ, công chức năm 2016 của các đơn vị trực thuộc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, nhận xét năm 2016 đối với 49 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 15 huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo về việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển đặc cách viên chức của Trường Chính trị tỉnh năm 2016.

Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển đặc cách viên chức của Trường Chính trị tỉnh năm 2016 và Quyết định số 371-QĐ/TU, ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức của Trường Chính trị tỉnh năm 2016, Hội đồng xét tuyển thông báo việc tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2016 như sau:    Android APK