Hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2018
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong quý I năm 2018

Trong quý I năm 2018, việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan được Chi ủy và Lãnh đạo Ban tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc và ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến việc phát huy dân chủ, tạo được sự chuyển biến tốt trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan; góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong toàn cơ quan.


TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong quý I năm 2018

Trong quý I năm 2018, việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan được Chi ủy và Lãnh đạo Ban tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc và ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến việc phát huy dân chủ, tạo được sự chuyển biến tốt trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan; góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong toàn cơ quan.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

KẾ HOẠCH tổ chức thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 99-KH/BTCTW, ngày 30/8/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017; Hướng dẫn 11-HD/BTCTW, ngày 20/10/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017; Quyết định 1696-QĐ/BTCTW, ngày 29/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:Android APK