Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Rà soát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Ngày 09 tháng 02 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 585 –CV/TU về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:


VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Ngày 21 tháng 01 năm 2015 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 2861 -CV/BTCTU về việc hướng dẫn báo cáo công tác nhân sự cấp uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Kế hoạch số 127 -KH/TU ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hướng dẫn số 09 -HD/TU, ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020, để kịp thời tổng hợp báo cáo và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định về công tác nhân, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc thực hiện việc báo cáo  công tác nhân sự cấp ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020) trước đại hội như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo về việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển đặc cách viên chức của Trường Chính trị tỉnh năm 2016.

Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển đặc cách viên chức của Trường Chính trị tỉnh năm 2016 và Quyết định số 371-QĐ/TU, ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức của Trường Chính trị tỉnh năm 2016, Hội đồng xét tuyển thông báo việc tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2016 như sau: