Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015 -2020

Căn cứ quyết định số 690-QĐ/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020; xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy


TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015 -2020

Căn cứ quyết định số 690-QĐ/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020; xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủyAndroid APK