Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Quy định số 29-QĐ/VPTW ngày 25/12/2013 về công tác văn thư trong các tỉnh uỷ, thành uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương
 

     
Quy định số 29-QĐ/VPTW ngày 25/12/2013 về công tác văn thư trong các tỉnh uỷ, thành uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương


 

Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập
 

Các tài liệu của Bộ Chính trị, Văn bản pháp luật, văn bản của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về kê khai tài sản, thu nhập, gồm:


 

Một số biện pháp nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh
 

Trong thời gian qua, thực tiễn phong trào cách mạng quần chúng, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể và cá nhân đều khắp trên các lĩnh vực của nhiều thành phần, đối tượng khác nhau trong xã hội, đặc biệt là từ khi thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; từ đó, đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển, giữ vững quốc phòng – an ninh và làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận.


 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII
 

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019); căn cứ Công văn số 4930/MTTW-BTT, ngày 12/8/2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đề nghị phối hợp tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27/9/2014);  


 

Kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2014)
 

Văn phòng Tỉnh uỷ đề nghị văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:


 

“Tiêu chí đánh giá chất lượng tin, bài trên Website Tỉnh ủy Bình Thuận” trên mạng Internet.
 

Ngày 11/8/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  ban hành  Quyết định số 1397-QĐ/TU  về “Tiêu chí đánh giá chất lượng tin, bài trên Website Tỉnh ủy Bình Thuận” trên mạng Internet; theo đó, Tiêu chí đánh giá chất lượng tin, bài trên Website Tỉnh ủy, cụ thể như sau: 


 

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 – 07/5/2014)
 

Ngày 08/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp để bàn việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014); đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận:


 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trong hai năm 2014 - 2015 phải thực sự thiết thực, tiết kiệm, quy mô tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ tổ chức kỷ niệm năm tròn (số năm kỷ niệm của sự kiện có chữ số cuối cùng là 0) ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, huyện, ngày truyền thống của các ngành, đoàn thể. 


 

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.
 

Ngày 18/5/2011, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Lê Tấn Lai ký quyết định số 44 -QĐ/VPTU về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.
 

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Lưu trữ Tỉnh uỷ
 

Ngày 19/9/2011, Chánh văn phòng Tỉnh ủy - Lê Tấn Lai ký quyết định số 63-QĐ/VPTU về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Lưu trữ Tỉnh uỷ.
 

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tài chính đảng
 

Ngày 07/4/2011, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Lê Tấn Lai ký ban hành quyết định số 26-QĐ/VPTU về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tài chính đảng
 

Quyết định thành lập Phòng Quản trị
 

Ngày 14/01/2010, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Lê Tấn Lai ký ban hành quyết định số 221-QĐ/VPTU, về việc thành lập Phòng Quản trị
 

Quyết định thành lập Phòng Công nghệ thông tin
 

Ngày 15/3/2010, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Lê Tấn Lai ký ban hành quyết định số 230-QĐ/VPTU về việc thành lập Phòng Công nghệ thông tin
 

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy
 

Ngày 13/3/2009, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Lê Tấn Lai ký ban hành Thông báo số 391-TB/VPTU về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy
 

Thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chuyên viên Phòng Nội chính - Tiếp dân
 

Ngày 29/10/2008, Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy - Lê Tấn Lai ký ban hành Thông báo số 349-TB/VPTU về phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chuyên viên Phòng Nội chính - Tiếp dân
 

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư ở Văn phòng Tỉnh ủy.
 

Ngày 28/3/2011, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Lê Tấn Lai ký ban hành quyết định số 25-QĐ/VPTU về việc Quy định công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư ở Văn phòng Tỉnh ủy.
 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội chính - Tiếp dân
 

Ngày 22/02/2011, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Lê Tấn Lai ký ban hành quyết định số 23-QĐ/VPTU quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội chính - Tiếp dân
 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Phòng Lưu trữ Tỉnh uỷ
 

Ngày 05/8/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định số 333-QĐ/TU quy định về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Phòng Lưu trữ Tỉnh uỷ
 


Android APK