Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU
 
Tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016
 

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và Quyết định 169-QĐTU củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2016 tại 26 đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; tổ chức 02 lớp tập huấn về thực hiện QCDC năm 2016 với 311 đại biểu tham dự.


 

Tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ gồm Chánh văn phòng và không quá 3 phó chánh văn phòng.

Các đơn vị trực thuộc: Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính - tiếp dân; Phòng Lưu trữ; Phòng Quản trị; Phòng Tài chính đảng; Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin và Khách sạn Đồi Dương


 

Chức năng nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1363-QĐ/TU, ngày 15/7/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy, cụ thể như sau:


 

Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy
 

   Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy 


 


Android APK