Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU
 
Quy định chức năng nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định số 06-QĐi/TU ngày 26/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh uỷ như sau:


 

Tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ gồm Chánh văn phòng và không quá 3 phó chánh văn phòng.

Các đơn vị trực thuộc: Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính - tiếp dân; Phòng Lưu trữ; Phòng Quản trị; Phòng Tài chính đảng; Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin và Khách sạn Đồi Dương


 

Chức năng nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1363-QĐ/TU, ngày 15/7/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy, cụ thể như sau:


 

Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy
 

   Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy 


 


Android APK