Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2017
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ: CỨU CÁNH CHO HỘ NGHÈO

Chính sách tín dụng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện các chủ trương giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. 


TIN HOẠT ĐỘNG

CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ: CỨU CÁNH CHO HỘ NGHÈO

Chính sách tín dụng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện các chủ trương giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Một số biện pháp nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, thực tiễn phong trào cách mạng quần chúng, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể và cá nhân đều khắp trên các lĩnh vực của nhiều thành phần, đối tượng khác nhau trong xã hội, đặc biệt là từ khi thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; từ đó, đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển, giữ vững quốc phòng – an ninh và làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận.

GIỚI THIỆU

Tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và Quyết định 169-QĐTU củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2016 tại 26 đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; tổ chức 02 lớp tập huấn về thực hiện QCDC năm 2016 với 311 đại biểu tham dự.Android APK