Hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2018
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Bình Thuận vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vượt 38,5% kế hoạch

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, nhất là sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nên năm 2017 toàn tỉnh đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 8,3 tỷ đồng, vượt 38,5% kế hoạch đề ra. Trong đó, cấp tỉnh vận động được gần 2,1 tỷ đồng, vượt 35,1%, cấp huyện vận động được 6,2 tỷ đồng, vượt 39,7% kế hoạch đề ra. Một số địa phương có tỷ lệ vận động vượt kế hoạch khá cao như Phan Thiết vượt 71,2%, Đức Linh vượt 48,7%, Bắc Bình vượt 46,5%. 


TIN HOẠT ĐỘNG

Bình Thuận vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vượt 38,5% kế hoạch

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, nhất là sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nên năm 2017 toàn tỉnh đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 8,3 tỷ đồng, vượt 38,5% kế hoạch đề ra. Trong đó, cấp tỉnh vận động được gần 2,1 tỷ đồng, vượt 35,1%, cấp huyện vận động được 6,2 tỷ đồng, vượt 39,7% kế hoạch đề ra. Một số địa phương có tỷ lệ vận động vượt kế hoạch khá cao như Phan Thiết vượt 71,2%, Đức Linh vượt 48,7%, Bắc Bình vượt 46,5%. 

GIỚI THIỆU

Tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và Quyết định 169-QĐTU củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2016 tại 26 đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; tổ chức 02 lớp tập huấn về thực hiện QCDC năm 2016 với 311 đại biểu tham dự.Android APK