Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2018
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Sản xuất nông nghiệp phải đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân

Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương đã nhấn mạnh tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Kết luận số 61- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” và Quyết định số 673/QĐ- TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai doạn 2011- 2020.


TIN HOẠT ĐỘNG

Sản xuất nông nghiệp phải đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân

Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương đã nhấn mạnh tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Kết luận số 61- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” và Quyết định số 673/QĐ- TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai doạn 2011- 2020.

GIỚI THIỆU

Tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ gồm Chánh văn phòng và không quá 3 phó chánh văn phòng.

Các đơn vị trực thuộc: Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính - tiếp dân; Phòng Lưu trữ; Phòng Quản trị; Phòng Tài chính đảng; Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin và Khách sạn Đồi DươngAndroid APK