Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017

HỎI - ĐÁP

Gửi câu hỏi  
  Họ tên
  Email
Địa chỉ
Nơi nhận
  Tiêu đề
  Câu hỏi
Mã xác thực
 

Người gửi: lê tự phương kha, Email: ltpkha@gmail.com

Câu hỏi:

Cho tôi xin nội dung tuyên truyen dai hoi dang bo tinh lan thu XIII, trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn

Trả lời:

Bạn truy cập trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận:  http://binhthuancpv.org.vn/. Vào Tin tức - Ban tuyên giáo tỉnh uỷ - Văn kiện tư liệu để xem./

Người trả lời: PHÒNG TUYÊN TRUYỀN - BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Người gửi: Ngô Xuân Danh, Email: xuandanh87@gmail.com

Câu hỏi:

Kính chào BTG Tỉnh ủy. Cho em xin links hay Tài liệu "Hỏi đáp về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành. Trân trọng cảm ơn BTG !

Trả lời:

Tài liệu:

HỎI – ĐÁP

VỀ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

ĐỐI VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG,

CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC

____

 

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là doanh nghiệp thuộc loại hình nào?

Trả lời:

Theo Kết luận 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới”: “Các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có dưới 50% vốn nhà nước, các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Hợp tác xã được gọi tắt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”.

Câu hỏi 2: Vì sao phải xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước?

Trả lời:

Doanh nghiệp là một trong những thành tố cơ bản của nền kinh tế quốc dân. Doanh nghiệp phát triển lành mạnh, ổn định góp phần tạo ra nền kinh tế lành mạnh, ổn định. Thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, thời gian qua các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của công cuộc đổi mới ở nước ta. Tuy nhiên, sự phát triển ấy chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa khai thác và phát huy tốt tiềm năng về nguồn vốn, tài nguyên và lao động trong nước, thu hút vốn đầu tư, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước ngoài. Tình hình chung trong cả nước, hoạt động của không ít doanh nghiệp đã bộc lộ những yếu kém, tiêu cực như trốn thuế, lậu thuế, vi phạm hợp đồng; ở một số doanh nghiệp quyền lợi và nhân phẩm của người lao động chưa được tôn trọng và bảo vệ...., dẫn đến tình trạng đình công, lãn công có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội và môi trường đầu tư, làm thiệt hại cho người lao động, cho doanh nghiệp và cho cả nền kinh tế.

Những yếu kém, tiêu cực nêu trên chủ yếu xảy ra ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, xuất phát do phần lớn các doanh nghiệp này chưa xây dựng được tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân hoặc có nhưng hoạt động kém hiệu quả.

Vì vậy, việc xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là việc làm hết sức cần thiết, là cơ sở rất quan trọng góp phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho người lao động. Tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân sẽ giữ vai trò then chốt, tạo cầu nối gắn bó mật thiết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; tập hợp, giáo dục, động viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động để tham gia với chủ doanh nghiệp giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giúp đem lại lợi ích hài hòa, tiến bộ giữa doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển mạnh mẽ, bền vững, đạt hiệu quả cao hơn trong sản xuất, kinh doanh.

Câu hỏi 3: Chủ trương của Đảng ta đối với việc tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước như thế nào?

Trả lời:

Để tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ngày 23/11/1996, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW, về “Tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Trong đó, chỉ đạo các cấp uỷ và tổ chức đảng “xúc tiến việc xây dựng và củng cố tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trước hết là ở những doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa, có vị trí quan trọng trong nền kinh tế, rút kinh nghiệm để tiến hành ở các doanh nghiệp khác. Các tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động công khai, hợp pháp theo Hiến pháp, Điều lệ Đảng và điều lệ của các đoàn thể, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tránh hình thức”. Đồng thời, “cấp uỷ các cấp lãnh đạo ban chấp hành các đoàn thể cấp mình đi sát cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng, phát triển đoàn viên, hội viên để lập tổ chức của các đoàn thể phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp”.

Ngày 29/7/2010, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Kết luận số 80-KL/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) trong tình hình mới”, đề ra các nhiệm vụ chủ yếu:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

3. Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong doanh nghiệp.

4. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng và làm tốt công tác phát triển đảng viên.

5. Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp.

6. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Các cấp ủy, ban chấp hành các đoàn thể cấp trên phải quan tâm xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng các cấp ủy, đặc biệt là bí thư đảng bộ, chi bộ, chủ tịch công đoàn, chủ tịch hội phụ nữ, bí thư đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.

Câu hỏi 4: Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo việc tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước như thế nào?

Trả lời:

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có các văn bản: Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, trong đó đề ra nhiệm vụ tích cực vận động thành lập tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp…; Công văn số 85-CV/TU, ngày 30/12/2010 về “triển khai thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị trong tình hình mới”; Quy định số 425-QĐ/TU, ngày 22/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) “về việc thành lập, tổ chức và quản lý tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 156-QĐ/TU, ngày 21/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”; Quy định số 214-QĐ/TU, ngày 21/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định “về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của tỉnh”… Đồng thời, chỉ đạo Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp về xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 10/10 huyện, thị, thành ủy đều thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của Đảng bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII), Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “về tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”, trong đó xây dựng cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2015.

Câu hỏi 5: Hiện nay, Bình Thuận đã xây dựng được bao nhiêu tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước?

Trả lời:

Sau khi có Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII), thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh đã quan tâm xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trước hết là ở những doanh nghiệp lớn, có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, do phần lớn các chủ doanh nghiệp khu vực này chưa “mặn mà” với việc xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp và người lao động chưa ý thức tầm quan trọng và lợi ích của việc gia nhập tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân nên chưa tích cực phấn đấu để trở thành đảng viên, đoàn viên, hội viên. Do đó, số tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân và số đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tỉnh ta hiện nay chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Đảng bộ Khối Doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 02/10/2006 trên cơ sở tách Đảng bộ Dân chính Đảng để thành lập 02 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Khi thành lập toàn Đảng bộ có 49 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó, đảng bộ cơ sở là 13, chi bộ cơ sở là 36).

Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ra quyết định thành lập 17 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 16 tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước và 01 tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp nhà nước.

Hiện nay, tổng số tổ chức cơ sở Đảng là 63 cơ sở, trong đó 15 đảng bộ trực thuộc cơ sở (100 chi bộ trực thuộc cơ sở) và 48 chi bộ cơ sở gồm các loại hình như sau: Cơ quan Đảng 01 cơ sở; doanh nghiệp nhà nước 17; doanh nghiệp cổ phần có từ 50% vốn nhà nước trở lên 08; doanh nghiệp cổ phần có từ 50% vốn nhà nước trở xuống 07; doanh nghiệp cổ phần tư nhân 26; doanh nghiệp liên doanh nước ngoài 02; doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài 01. Tổng số đảng viên toàn đảng bộ đến nay có 1.836 đảng viên (nữ 620).

- Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập được 204 công đoàn cơ sở, với 18.377 đoàn viên, trong đó có 9.456 đoàn viên nữ.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thành lập được 115 tổ chức đoàn, 3.052 đoàn viên và 03 tổ chức Hội liên hiệp Thanh niên, 88 hội viên.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh thành lập được 01 chi hội, 53 hội viên.

- Hội Cựu Chiến binh tỉnh thành lập được 12 chi hội, với 90 hội viên.

Câu hỏi 6: Việc thành lập tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được lợi ích gì?

Trả lời:

Xây dựng được tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp không chỉ đem lại quyền lợi cho người lao động mà bản thân doanh nghiệp cũng được nhiều lợi ích. Tổ chức đảng, các đoàn thể sẽ là người lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ động viên đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, đi đầu trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư trong sản xuất, vận động và hướng người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, giúp doanh nghiệp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tham gia cùng chủ doanh nghiệp giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động hoặc những vấn đề liên quan lợi ích có thể dẫn đến xung đột trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.

Mặt khác, thông qua tổ chức đảng, các đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên người lao động nâng cao ý thức kỷ luật lao động, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả cao; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp phát triển lành mạnh. Khi đời sống tinh thần người lao động được quan tâm, người lao động sẽ gắn bó với doanh nghiệp, tự giác nêu cao tinh thần xây dựng, phát triển doanh nghiệp, thi đua lao động sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, phòng tránh được sự đình công, lãn công, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, sản xuất, kinh doanh đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Câu hỏi 7. Gia nhập tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp người lao động sẽ được lợi ích gì?

Trả lời:

Gia nhập tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân, người lao động sẽ hưởng được những lợi ích:

+ Tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân sẽ là người đại diện cho lợi ích người lao động, đứng ra đấu tranh giải quyết, bảo vệ khi lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm.

+ Gia nhập tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân, người lao động có điều kiện học tập nâng cao trình độ hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để trong cuộc sống, trong lao động không vi phạm pháp luật và có khả năng tự bảo vệ khi quyền lợi, nhân phẩm cá nhân, tập thể người lao động bị xâm phạm.

+ Tham gia các hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, người lao động sẽ có điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nghề nghiệp; nâng cao ý thức kỷ luật, tác phong làm việc công nghiệp và kỹ năng làm việc tập thể, làm việc nhóm, tiếp thu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao tay nghề, nâng cao thu nhập.

+ Có điều kiện tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do tổ chức đảng, đoàn thể tổ chức nhằm tạo môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh giúp người lao động có tinh thần vui tươi phấn khởi sau những giờ làm việc căng thẳng góp phần tái tạo sức lao động.

Câu hỏi 8: Vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là gì?

Trả lời:

Tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giữ vai trò là hạt nhân chính trị, thực hiện các nhiệm vụ:

1- Là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động; lãnh đạo đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong doanh nghiệp tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ thuật, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lao động, sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.

2- Tuyên truyền và vận động chủ doanh nghiệp thực hiện sản xuất kinh doanh đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hợp đồng và các thỏa ước lao động đã ký kết với người lao động; chủ động phòng ngừa, khắc phục những vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh; thực hiện quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và nhân phẩm của người lao động.

3- Lãnh đạo đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong doanh nghiệp, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các mặt công tác xã hội trong doanh nghiệp và ở địa phương; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc liên quan đến quyền lợi của người lao động để kiến nghị và cùng chủ doanh nghiệp giải quyết kịp thời.

Câu hỏi 9: Vai trò của tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (những nơi đã thành lập) ở tỉnh ta trong thời gian qua đã được thể hiện như thế nào?

Trả lời:

Trong những năm qua, nhiều tổ chức đảng, đoàn thể đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của người lao động để tham gia với chủ doanh nghiệp giải quyết, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, đó là:

1- Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng chưa mạnh, chưa thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên còn nhiều hạn chế, chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. 

2- Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp trong xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp chưa được tiến hành tốt, do đó nhiều chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài chưa hiểu rõ vai trò, vị trí, tác dụng tích cực của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp nên thiếu nhiệt tình, ủng hộ hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp. 

3- Đa số công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp chưa chịu khó học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, thờ ơ với các hoạt động chính trị, xã hội, không thiết tha phấn đấu vào đảng, gia nhập đoàn, hội nhưng chưa được tổ chức đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động để người lao động ý thức được việc cần thiết phải phấn đấu vào đảng, đoàn, hội trong doanh nghiệp.

Câu hỏi 10: Để nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cần phải làm gì?

Trả lời:

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân đã được thành lập trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Căn cứ Điều lệ Đảng, điều lệ của các đoàn thể nhân dân, hướng dẫn của cấp ủy, ban chấp hành các đoàn thể cấp trên để xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa tổ chức đảng, đoàn thể với hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp, ban giám đốc doanh nghiệp cho phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Những hoạt động và việc làm cụ thể của tổ chức đảng, các đoàn thể phải gắn với lợi ích và sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp của chủ doanh nghiệp và người lao động. Thường xuyên giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân gắn với tích cực xây dựng, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Câu hỏi 11: Để được vào Đảng Cộng sản Việt Nam, người lao động cần phải có những điều kiện gì?

Trả lời:

Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011) quy định:

1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Câu hỏi 12: Khi được kết nạp vào Đảng, đảng viên có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng?

Trả lời:

* Nhiệm vụ của đảng viên được quy định tại Điều 2- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

* Quyền của đảng viên được quy định tại Điều 3- Điều lệ Đảng như sau:

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Câu hỏi 13: Để kết nạp vào Đảng, cần phải qua những thủ tục gì?

Trả lời:

Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại) được quy định tại Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam như sau:

1. Người vào Đảng phải:

- Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

- Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;

- Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

2. Người giới thiệu phải:

- Là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một năm;

- Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

Câu hỏi 14: Để được vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thanh niên cần phải có điều kiện, tiêu chuẩn gì? thủ tục vào Đoàn như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007) như sau:

         1- Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

2- Điều kiện xét kết nạp đoàn viên:

          Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn. 

  3. Thủ tục kết nạp đoàn viên:

  - Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch và được một đoàn viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng giới thiệu và bảo đảm. Nếu là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì do tập thể chi hội giới thiệu.

- Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý kết nạp với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y. Trường hợp xét kết nạp nhiều người thì phải xét và quyết định chuẩn y kết nạp từng người một.

- Ở nơi chưa có tổ chức Đoàn và đoàn viên, hoặc chưa có tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì Đoàn cấp trên cử cán bộ, đoàn viên về làm công tác phát triển đoàn viên, hoặc do một đảng viên cùng công tác, sinh hoạt ít nhất ba tháng ở nơi đó giới thiệu và bảo đảm; Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết định kết nạp.

Câu hỏi 15: Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn viên như thế nào?

Trả lời:

* Nhiệm vụ của đoàn viên, Điều 2 Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quy định như sau:

1. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng qui định.

3. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

* Quyền của đoàn viên, Điều 3 Điều lệ Đoàn quy định như sau:

1. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn .

3. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.

Câu hỏi 16: Để được gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, người lao động cần phải có điều kiện gì? thủ tục vào công đoàn như thế nào?

Trả lời:

* Điều kiện gia nhập vào Công đoàn Việt Nam:

Điều 1 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ X, thông qua ngày 5/11/2008) quy định:

- Công nhân, viên chức, lao động Việt Nam làm công, hưởng lương; người lao động tự do hợp pháp, không phân biệt nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập công đoàn.

* Thủ tục vào Công đoàn Việt Nam

- Ng­ười gia nhập công đoàn phải có đơn tự nguyện. Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên xét, ra quyết định kết nạp và trao thẻ đoàn viên công đoàn. Khi chuyển nơi làm việc, đoàn viên xuất trình thẻ đoàn viên công đoàn với ban chấp hành công đoàn cơ sở nơi mới để được tiếp tục sinh hoạt công đoàn. Khi đoàn viên xin thôi tham gia sinh hoạt công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở xoá tên và thu lại thẻ đoàn viên (Điều 2).

Câu hỏi 17: Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn viên công đoàn như thế nào?

Trả lời:

* Quyền của đoàn viên (quy định tại Điều 3- Điều lệ Công đoàn Việt Nam)

1. Đư­ợc thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của công đoàn; ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn; những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để đảng xem xét kết nạp, giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của đảng (nếu là đảng viên), của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội khác; được phê bình, chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn, kiến nghị bãi miễn cán bộ công đoàn có sai phạm.

2. Đ­ược yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm; đại diện tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Đư­ợc công đoàn t­ư vấn miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn; hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn; đ­ược tham gia các sinh hoạt văn hoá, thể thao, du lịch, nghỉ ngơi do công đoàn tổ chức.

4. Khi nghỉ hưu, đoàn viên được nghỉ sinh hoạt công đoàn, được công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do công đoàn giúp đỡ.

* Nhiệm vụ của đoàn viên (quy định tại Điều 4- Điều lệ Công đoàn Việt Nam)

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Thực hiện các nghị quyết của công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn.

3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, tay nghề; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

4. Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống; đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn.

Câu hỏi 18: Để được kết nạp vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần phải có tiêu chuẩn, điều kiện gì?

Trả lời:

Điều 4 Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông qua ngày 13/12/2007) quy định: Những đối tượng được xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh gồm:

- Các đồng chí đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng tổ chức trước ngày Cách mạng Tháng Tám 1945.

- Các cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, nay đã xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu.

- Các cán bộ và chiến sĩ dân quân, du kích, tự vệ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, đội viên các đội công tác vũ trang vùng địch tạm chiếm.

- Các công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

- Những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội đã xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu.

- Những hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, về định cư tại các xã, huyện miền núi, biên giới đất liền, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số.

- Những quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đầu biên giới, hải đảo.

- Những quân nhân trong quá trình làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ có thành tích xuất sắc được Quân đội và Nhà nước khen thưởng.

- Những quân nhân được Bộ Quốc phòng đào tạo thành sĩ quan dự bị trước khi ra quân.

Những người trên đây, giữ được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tròn nghĩa vụ công dân, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội đều được xét kết nạp vào Hội.

Việc kết nạp hội viên do tổ chức cơ sở hội thảo luận và quyết định. Những tổ chức cơ sở có chia ra chi hội, thì do chi hội thảo luận xem xét, đề nghị ban chấp hành cơ sở quyết định. Nơi có phân hội, thì phân hội đề nghị, báo cáo lên chi hội xem xét và ban chấp hành hội cơ sở quyết định.

Câu hỏi 19: Nhiệm vụ và quyền hạn của hội viên như thế nào?

Trả lời:

* Nhiệm vụ của hội viên (Điều 5):

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

2. Chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Hội, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Hội giao cho.

3. Tích cực học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức và giữ gìn phẩm chất, tư cách hội viên.

4. Đoàn kết tương trợ nhau trên tình đồng chí, đồng đội, nhất là khi gặp khó khăn.

5. Tuyên truyền phát triển hội viên mới, đóng hội phí, sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở hội và tham gia xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

* Quyền lợi của hội viên (Điều 6):

1. Được thông tin, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cần thiết theo sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng, tham gia các sinh hoạt, hoạt động của Hội.

2. Được giúp đỡ làm kinh tế, cải thiện đời sống theo khả năng của Hội.

3. Được Hội giúp đỡ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

4. Thảo luận, phê bình, chất vấn, kiến nghị và biểu quyết các công việc của Hội.

5. Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.

Câu hỏi 20: Để trở thành hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải có điều kiện gì? Quyền và nhiệm vụ của hội viên như thế nào?

Trả lời:

Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (thông qua tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017), quy định:

* Điều kiện trở thành hội viên:

“Phụ nữ Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú; tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện tham gia tổ chức Hội thì được công nhận là hội viên” (Điều 3).

* Quyền của hội viên (quy định tại Điều 6).

1. Được dân chủ thảo luận và biểu quyết chủ trương, nhiệm vụ công tác Hội; được góp ý, đề đạt nguyện vọng với tổ chức Hội; được tham gia hoạt động, sinh hoạt Hội tại nơi cư trú và nơi làm việc.

2. Được Hội hướng dẫn, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

3. Được ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Hội theo quy định.

* Nhiệm vụ của hội viên (quy định tại Điều 7):

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

2. Chấp hành Điều lệ Hội, tích cực tham gia sinh hoạt và các hoạt động Hội, đóng hội phí theo quy định của Điều lệ.

3. Học tập nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, giữ gìn uy tín và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

4. Đoàn kết, giúp nhau trong công tác, học tập, lao động, đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, phấn đấu thực hiện bình đẳng giới.

Câu hỏi 21: Kinh phí hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước lấy từ nguồn nào?

Trả lời:

Mỗi tổ chức đều có quy định riêng về đóng phí (tổ chức đảng có đảng phí, tổ chức đoàn, công đoàn có đoàn phí, tổ chức cựu chiến binh, hội phụ nữ có hội phí), vì vậy, kinh phí hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân được trích từ nguồn đảng phí, đoàn phí, hội phí. Tổ chức đảng, các đoàn thể cũng cần chủ động vận động chủ doanh nghiệp hỗ trợ về thời gian, tài trợ về kinh phí để hoạt động./.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY BÌNH THUẬN


 

Người trả lời: PHÒNG TUYÊN TRUYỀN - BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY


Android APK