Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1183 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Đảng (khóa XII) về "Công tác dân số trong tình hình mới" Nghị quyết0041--CTr/TU26/01/2018 Download
1182 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" Nghị quyết0040--CTr/TU26/01/2018 Download
1181 Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 Nghị quyết0039--CTr/TU24/01/2018 Download
1091 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Nghị quyết0017--NQ/TU23/03/2017 Download
1090 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khoá XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế Nghị quyết0016--NQ/TU23/03/2017 Download
1082 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Nghị quyết0015--NQ/TU20/02/2017 Download
1049 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 Nghị quyết0014--NQ/TU11/1/2017 Download
1045 Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Nghị quyết0012--NQ/TU14/12/2016 Download
1038 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về phát triển công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Nghị quyết0008--NQ/TU25/10/2016 Download
1031 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về phát triển du lịch đến năm 2020 Nghị quyết0009--NQ/TU25/10/2016 Download
1012 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 119-KL/TW, ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình Nghị quyết0005--NQ/TU19/09/2016 Download
996 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020 Nghị quyết0004--NQ/TU23/08/2016 Download
966 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy Nghị quyết0003--NQ/TU10/8/2016 12:00:00 AM Download
936 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nghị quyết0002--NQ/TU6/6/2016 Download
798 Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 Nghị quyết001--NQ/VPTU7/1/2016 Download
757 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030" Nghị quyết0001--NQ/TU14/12/2015 Download
685 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam Nghị quyết0036--NQ/TU21/08/2015 Download
653 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Kết luận số 103-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về "tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" Nghị quyết0035--NQ/TU23/07/2015 Download
538 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp. Nghị quyết0034--NQ/TU4/5/2015 Download
518 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội Nghị quyết0033--NQ/TU24/02/2015 Download
12
Android APK