Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu đi tham quan, nghỉ dưỡng năm 2017

Thực hiện Chính sách tham quan, nghỉ dưỡng đối với các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý giữ các chức danh, chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBDN tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Tỉnh ủy viên; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương; trưởng, phó các cơ quan Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi nghỉ hưu.

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Hiệu quả mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự” xã Phan Hòa

Mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự” được các cấp, các ngành đánh giá cao và đã có 13 tập thể, 76 cá nhân được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen về thành tích trong tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Một số kết quả hoạt động quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 trong công tác cải cách tư pháp tỉnh Bình Thuận

Trong quý III năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 13/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK