Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Lấy ý kiến nhận xét cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp huyện thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2016.

Căn cứ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1514-QĐ/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo. Trên cơ sở kết quả phân loại cán bộ, công chức năm 2016 của các đơn vị trực thuộc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, nhận xét năm 2016 đối với 49 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 15 huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

       Ngày 22/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Mục đích đề ra là đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp năm 2016

Năm 2016, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng gặp nhiều khó khăn. Song cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 đạt kết quả khá toàn diện. Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt đầy đủ, kịp thời, cụ thể hóa, ban hành và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát được chủ động, nội dung bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú ý kiểm tra, giám sát trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công đoàn cơ sở quý I/2017

Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017, ngày 24/3/2017, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức giao ban các công đoàn cơ sở trực thuộc quý I/2017. Đồng chí Trần Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có đại diện Ban Chấp hành của 54/64 công đoàn cơ sở trực thuộc và cán bộ văn phòng Công đoàn Viên chức tỉnh. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK