Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2018

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Sản xuất nông nghiệp phải đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân

Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương đã nhấn mạnh tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Kết luận số 61- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” và Quyết định số 673/QĐ- TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai doạn 2011- 2020.

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/BTCTU, ngày 23/02/2018 “thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018”, trong đó đề ra 03 nội dung kiểm tra và 02 nội dung giám sát; với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện đạt kết quả khá tốt công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể là: 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK