Hôm nay, ngày 31 tháng 7 năm 2014

TIN NỔI BẬT


HCm2
HCM 1

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Bài học kinh nghiệm trong xây dựng điểm tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bình Thuận

Ngày 10/11/2011 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 11-KH/BTCTU về chọn điểm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (sau đây viết tắt TSVM) gắn với xã điểm xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình Hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 của Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XI) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. 15/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã chọn 56 tổ chức đảng làm điểm chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng TSVM của đảng bộ mình bao gồm 44 cơ sở đảng và 12 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

         Để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2013 - 2015, chiều ngày 25/7/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh  ủy tổ chức cuộc họp để thống nhất về nội dung, chương trình và kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

          Ngày 18/7/2014, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; dự hội nghị có các đồng chí Thường trực UBKT, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

UBND TỈNH BÌNH THUẬN HOÀN THÀNH VIỆC HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL KỲ ĐẦU THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là việc tập hợp, sắp xếp các văn bản đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo các tiêu chí sắp xếp văn bản. Theo đó, văn bản QPPL còn hiệu lực do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành được hệ thống hóa định kỳ và công bố kết quả hệ thống hóa 05 (năm) năm một lần.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Đảng ủy khối Doanh nghiệp thực hiện Quy định 76 -QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về “đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tổ chức triển khai đến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy cơ sở trực thuộc; hướng dẫn cụ thể để cấp ủy các cơ sở tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tại đơn vị mình, giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng từng bước quản lý đảng viên vào nền nếp; Xây dựng cho đội ngũ đảng viên ý thức thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú nhất là trong công tác vận động quần chúng, giữ gìn mối quan hệ gắn bó với quần chúng, mối quan hệ của đảng viên với nhân dân nơi cư trú ngày càng chặt chẽ hơn; theo đó giúp cho địa phương mà trực tiếp là các cấp ủy, chi bộ khu phố (thôn) ngày càng phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của đội ngũ đảng viên có mặt trên địa bàn. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP