Hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

       Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; quyết định số: 309/QĐ-UBBT ngày 03/2/2017 về việc kinh phí thực hiện chế độ chi trả đối với cộng tác viên dư luận xã hội các cấp và Thông tin Thời sự tháng 01 & 02/2017.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm

Căn cứ Hướng dẫn số 02 –HD/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội”, ngày 20/02/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thành lập Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm. Hội đồng thẩm định có 09 thành viên do đồng chí Phan Văn Đăng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng các phòng và Chánh Văn phòng cơ quan.

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Sở Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"

Ngày 14/02/2017, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Sơ kết 2 năm chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người

Sáng ngày 17/02/2017, tại Hội trường Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - kiêm Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH - Chủ trị hội nghị sơ kết 2 năm chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm của cơ quan Đảng ủy Khối.

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm (VTVL) và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Sau thời gian triển khai xây dựng dự thảo Đề án VTVL của cơ quan Đảng ủy, để chính thức hoàn chỉnh đề án đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định; chiều ngày 23/02/2017, Hội đồng thẩm định đề án VTVL cơ quan đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, góp ý vào dự thảo. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP